การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: เลขานุการ รมว.คลังเปิดการประชุมวิชาการภาษีรถยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นายสรร วิเทศพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The Director – General Meeting of ASEAN Member Countries on Automobile Taxation ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 th-TH Wed, 26 Nov 2014 13:20:40 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ http://www.newswit.com/gen/2014-11-16/9a8e7c2828bb4ad4164a5c8a97b7de39/ รศ. ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 ภายใต้หัวข้อ Clinic technique with evidence base โดยมี รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์ http://www.newswit.com/gen/2014-11-16/9a8e7c2828bb4ad4164a5c8a97b7de39/ Sun, 16 Nov 2014 13:36:38 +0700 ภาพข่าว: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/cc993c31570545892c3263f664ed3a24/ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ เมืองเปลี่ยน เปลี่ยนเมือง...ใครแย่? เพื่อสร้างการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/cc993c31570545892c3263f664ed3a24/ Tue, 11 Nov 2014 15:27:00 +0700 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/aea99fda47d572d32a9e87d93839fe23/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 เรื่อง 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ โดยมี มร.มาร์โค เมทเก้ (คนที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/aea99fda47d572d32a9e87d93839fe23/ Tue, 11 Nov 2014 10:36:06 +0700 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ (Medical Innovation for Health) http://www.newswit.com/food/2014-11-06/c144449aa5fa8458a687450619a8afea/ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นประธานเปิด การประชุมทางวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๑ (The 1st International Allied Health Sciences Conference Medical Innovation for Health) เรื่อง http://www.newswit.com/food/2014-11-06/c144449aa5fa8458a687450619a8afea/ Thu, 06 Nov 2014 11:14:04 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ เมืองเปลี่ยน เปลี่ยนเมือง...ใครแย่? สร้างการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2014-11-05/da7ce7421dfb349fc0b129cb7ebe3c4c/ การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) ภายใต้หัวข้อ เมืองเปลี่ยน เปลี่ยนเมือง...ใครแย่? ดำเนินงาน ความร่วมมือในการทำงานวิจัยด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.newswit.com/gen/2014-11-05/da7ce7421dfb349fc0b129cb7ebe3c4c/ Wed, 05 Nov 2014 11:46:56 +0700 ภาพข่าว: สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจัดประชุม http://www.newswit.com/gen/2014-10-31/5dbbbeee4e954b8c8c48a4942a749b7b/ ผศ. ดร. เรณู พุกบุญมี นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง โครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต http://www.newswit.com/gen/2014-10-31/5dbbbeee4e954b8c8c48a4942a749b7b/ Fri, 31 Oct 2014 16:08:03 +0700 ICADA 2014 ยิ่งใหญ่!!! คาด ปี 2015 นำเสนอในหัวข้อ ASEAN and Globalization: Transparency, Integrity, and Sustainability http://www.newswit.com/.gen/2014-10-31/819960653f1dc626a7f0991c31e61055/ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 3 ปี 2014 The Third International Conference on Advancement of Development Administration 2014Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 3rd ICADA 2014SSIS) จัดขึ้น ณ http://www.newswit.com/.gen/2014-10-31/819960653f1dc626a7f0991c31e61055/ Fri, 31 Oct 2014 13:15:13 +0700 มจธ.เตรียมจัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2557 อุดมศึกษา สร้างคน สร้างชาติ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา http://www.newswit.com/gen/2014-10-27/8b16a0fde043c75aee434d59abdec659/ อุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาระดับสูงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ อุดมศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงสำหรับประเทศไทยจากอดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคต ที่จะส่งผลทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ สังคม http://www.newswit.com/gen/2014-10-27/8b16a0fde043c75aee434d59abdec659/ Mon, 27 Oct 2014 12:50:20 +0700 ภาพข่าว: จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2014-10-22/ed8a04f46a0d5fee85363fe373dd43a1/ ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางในการพัฒนา เพื่ออนาคตของข้าวไทย ในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว ครั้งที่ 4 (4th International Rice Congress IRC 2014) http://www.newswit.com/gen/2014-10-22/ed8a04f46a0d5fee85363fe373dd43a1/ Wed, 22 Oct 2014 15:11:48 +0700 ไทยประกาศศักยภาพและย้ำถึงโอกาสทองของการได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ประเทศเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2014-10-21/f642779bc804ed65abb45413c8bb4995/ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว ( International Rice Congress, IRC) กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 4 ปี โดย สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute, IRRI) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาข้าวระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่ ประเทศประเทศฟิลิปปินส์ http://www.newswit.com/gen/2014-10-21/f642779bc804ed65abb45413c8bb4995/ Tue, 21 Oct 2014 12:46:25 +0700 ซิกมาโซลูชั่นส์ ร่วมออกบูธและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 http://www.newswit.com/it/2014-10-20/a1b44a10fe0e3e7ba8d6bcd43782e5fd/ บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการงานวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม ให้การสนับสนุน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (Me Nett 28) http://www.newswit.com/it/2014-10-20/a1b44a10fe0e3e7ba8d6bcd43782e5fd/ Mon, 20 Oct 2014 12:38:13 +0700 ภาพข่าว: การจัดงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2557 ของสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-10-17/0698e9565caede6e17d4a153b4ea57f6/ ศ.ดร. วีณา จีระแพทย์ (แถวนั่ง คนที่ 6 จากด้านซ้าย) นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย เปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2557 ใน หัวข้อ การดูแลปริกำเนิดอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดปาฐกถาเกียรติยศ ศ. เกียรติคุณ นพ. อนันต์ http://www.newswit.com/gen/2014-10-17/0698e9565caede6e17d4a153b4ea57f6/ Fri, 17 Oct 2014 11:35:28 +0700 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-10-16/873fdc7b095668ade729be9ab7730562/ เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 The 5th onferences and Research 2014 โดยทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง http://www.newswit.com/gen/2014-10-16/873fdc7b095668ade729be9ab7730562/ Thu, 16 Oct 2014 17:01:47 +0700 SPU : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 SPUCON2014 http://www.newswit.com/gen/2014-10-01/74fc422de0aa1d87a54468c7a92b06a5/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable Development (SPUCON2014) วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง http://www.newswit.com/gen/2014-10-01/74fc422de0aa1d87a54468c7a92b06a5/ Wed, 01 Oct 2014 11:57:59 +0700 ภาพข่าว: ดาว ประเทศไทย สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC World Polymer Congress ประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-10-01/0e019cac0c4e0864d351e01fe6e5b0f1/ นางภรณี กองอมรภิญโญ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโมเลกุลขนาดใหญ่ (Macromolecules) ครั้งที่ 45 ภายใต้โครงการ IUPAC World Polymer Congress ประจำปี พ.ศ. 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-10-01/0e019cac0c4e0864d351e01fe6e5b0f1/ Wed, 01 Oct 2014 9:51:49 +0700 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Medical Innovation for Health http://www.newswit.com/food/2014-09-30/f48fda02dcbea1491b07031bf1b2cbad/ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Medical Innovation for Health และทรงบรรยายเรื่อง http://www.newswit.com/food/2014-09-30/f48fda02dcbea1491b07031bf1b2cbad/ Tue, 30 Sep 2014 9:50:19 +0700 สคร.12 สงขลา คว้ารางวัลดีเด่นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูลเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ ในการประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 57 http://www.newswit.com/gen/2014-09-29/f6b70a78f5ffe2367abdb5019da48911/ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 และได้รับรางวัลผลงานวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2014-09-29/f6b70a78f5ffe2367abdb5019da48911/ Mon, 29 Sep 2014 13:52:43 +0700 ศูนย์หัวใจ จัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Management in Cardiovascular Emergencies http://www.newswit.com/food/2014-09-29/cf191ca8b7faf3c8cac896115a8949d8/ ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Management in cardiovascular Emergencies เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้เทคโนโลยี การรักษาที่ทันสมัย เพื่อช่วยฟื้นชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ http://www.newswit.com/food/2014-09-29/cf191ca8b7faf3c8cac896115a8949d8/ Mon, 29 Sep 2014 11:42:05 +0700 ภาพข่าว: เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการร่วมเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-09-22/086eacd65e5dd6bae7ba165871fdff5f/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท http://www.newswit.com/gen/2014-09-22/086eacd65e5dd6bae7ba165871fdff5f/ Mon, 22 Sep 2014 16:30:32 +0700 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 51 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2014-09-18/9b351ac17b08d9a169e6f7231c5cc8ee/ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล (คนที่ 4 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการสรรหาด้านพลังงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 51 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ (คนที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2014-09-18/9b351ac17b08d9a169e6f7231c5cc8ee/ Thu, 18 Sep 2014 9:43:15 +0700 มจธ.เตรียมจัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-09-16/4a135d65b76e84e221aa2fffc664648e/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2557 อุดมศึกษา สร้างคน สร้างชาติ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2014-09-16/4a135d65b76e84e221aa2fffc664648e/ Tue, 16 Sep 2014 8:00:06 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(12 กันยายน 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-09-12/00001120920140800000000000000000/ กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 08.30 น. สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ การประชุมกลางปี ประจำปี 2557 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 09.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2014-09-12/00001120920140800000000000000000/ Fri, 12 Sep 2014 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(12 กันยายน 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-09-11/00001110920141600000000000000000/ กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 08.30 น. สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ การประชุมกลางปี ประจำปี 2557 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ 09.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2014-09-11/00001110920141600000000000000000/ Thu, 11 Sep 2014 16:00:00 +0700 วธ.จัดประชุมดนตรีคลาสสิกในบริบทอาเซียน เน้นแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมรับมือ AEC http://www.newswit.com/gen/2014-09-09/0ea7ad266ba24eeba38f21a840ef059c/ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ ดนตรีคลาสสิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียนประจำปี ๒๕๕๗ http://www.newswit.com/gen/2014-09-09/0ea7ad266ba24eeba38f21a840ef059c/ Tue, 09 Sep 2014 16:51:44 +0700 ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวการแสดงของวงดนตรีเยาวชนอาเซียน ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ดนตรีคลาสสิกในบริบทอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2014-09-09/07d9979f12a9fa6aceb1a1a102d1aa46/ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติและการแสดง http://www.newswit.com/gen/2014-09-09/07d9979f12a9fa6aceb1a1a102d1aa46/ Tue, 09 Sep 2014 15:54:09 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(9 กันยายน 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-09-09/00005090920140800000000000000000/ กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 09.30 น. กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัด โครงการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ ดนตรีคลาสสิก ในบริบทของภูมิภาคอาเซียน ณ กระทรวงวัฒนธรรม 10.30 น. http://www.newswit.com/evnt/2014-09-09/00005090920140800000000000000000/ Tue, 09 Sep 2014 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(9 กันยายน 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-09-08/00005080920141600000000000000000/ กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 09.30 น. กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัด โครงการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ ดนตรีคลาสสิก ในบริบทของภูมิภาคอาเซียน ณ กระทรวงวัฒนธรรม 10.30 น. http://www.newswit.com/evnt/2014-09-08/00005080920141600000000000000000/ Mon, 08 Sep 2014 16:00:00 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ ดนตรีคลาสสิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2014-09-08/0ba579746134ba1d5e4a5371ef6d2e9d/ กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ ดนตรีคลาสสิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ (International Symposium: Classical Music in the Context of ASEAN 2014) ระหว่างวันที่ ๙ ๑๒ http://www.newswit.com/gen/2014-09-08/0ba579746134ba1d5e4a5371ef6d2e9d/ Mon, 08 Sep 2014 11:38:19 +0700