การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ชีวิต อำนาจ ชาติพันธุ์ รวบรวมองค์ความรู้ด้านชาติพันธุ์ในเอเชียเพื่อดำรง เผยแพร่อัตลักษณ์แห่งเผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชียครั้งที่ ๑ เรื่อง “ชีวิต อำนาจ th-TH Fri, 28 Aug 2015 6:01:16 +0700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง โรคติดเชื้อ ภาวะฉุกเฉิน ความท้าท้ายในการดูแล http://www.newswit.com/food/2015-08-25/96afff15d3950951105f3d00397c9a48/ วันนี้ (18 สิงหาคม 2558) ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง โรคติดเชื้อ ภาวะฉุกเฉิน ความท้าท้ายในการดูแล ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพยาบาลวิชาชีพ http://www.newswit.com/food/2015-08-25/96afff15d3950951105f3d00397c9a48/ Tue, 25 Aug 2015 11:19:20 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 : มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ http://www.newswit.com/gen/2015-08-21/18141df4f67f3fc3ab0f4b08e6ac5d63/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 : มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ และเสด็จทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 http://www.newswit.com/gen/2015-08-21/18141df4f67f3fc3ab0f4b08e6ac5d63/ Fri, 21 Aug 2015 10:30:30 +0700 ปูนอินทรี เดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว http://www.newswit.com/prop/2015-08-20/549c36dbceb9ede1d98f6293a2e9b394/ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม INSEE Integrative Green Solution ในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ชูนโยบายก้าวสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี http://www.newswit.com/prop/2015-08-20/549c36dbceb9ede1d98f6293a2e9b394/ Thu, 20 Aug 2015 13:57:44 +0700 ภาพข่าว: Save Thais from Heart Diseases http://www.newswit.com/food/2015-08-17/54bc9fa2f02a8725dcbf69d9070d0cff/ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา http://www.newswit.com/food/2015-08-17/54bc9fa2f02a8725dcbf69d9070d0cff/ Mon, 17 Aug 2015 13:30:09 +0700 ภาพข่าว: SPU : ผู้แทน ม.ศรีปทุม เข้าร่วมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 6 http://www.newswit.com/gen/2015-08-06/8a4fd0bcbf41762b1fa2cc3df7434b0e/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมประชุมกับประชาคมทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2015-08-06/8a4fd0bcbf41762b1fa2cc3df7434b0e/ Thu, 06 Aug 2015 16:46:27 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-07-28/64de2628cde6756b9cfe46c9130d6381/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม http://www.newswit.com/gen/2015-07-28/64de2628cde6756b9cfe46c9130d6381/ Tue, 28 Jul 2015 11:54:52 +0700 พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/f867c6a0ac67767687b712e2901ea2c0/ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอุตสาหกรรมการบิน (The 2nd http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/f867c6a0ac67767687b712e2901ea2c0/ Mon, 27 Jul 2015 18:46:30 +0700 นิด้า ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางภาษาและการสื่อสาร นวัตกรรมกับความท้าทายทางภาษาและการสื่อสาร ในโลกไร้พรมแดน http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/f9680d5133c0ea5c4d26bfb57946c225/ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางภาษาและการสื่อสาร นวัตกรรมกับความท้าทายทางภาษาและการสื่อสาร ในโลกไร้พรมแดน โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะภาษาและการสื่อสาร http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/f9680d5133c0ea5c4d26bfb57946c225/ Mon, 27 Jul 2015 15:22:03 +0700 ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจำรูญศักดิ์ และ ดร.วราภรณ์ ไทยมา 2 ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ (สสอท.) ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/76295b1fe114dfab957a2b5368b165e5/ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี(ที่3จากขวา) และ ดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/76295b1fe114dfab957a2b5368b165e5/ Mon, 27 Jul 2015 9:13:52 +0700 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษายางรัก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ทรงแนะปลูกต้นไม้ ใช้บูรณะโบราณสถาน-ทำเครื่องดนตรีไทย ด้านกรมศิลปากร สนองพระราชดำริอนุรักษ์ภูมิปัญญายางรัก หลังพบหาได้ยาก http://www.newswit.com/gen/2015-07-24/f85df4acb281f5245e6018cf63a36e43/ วันที่ 24 กรกฎาคม ที่โรงแรมดุสิตธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย http://www.newswit.com/gen/2015-07-24/f85df4acb281f5245e6018cf63a36e43/ Fri, 24 Jul 2015 15:19:32 +0700 ประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์นานาชาติ: ICAS 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-07-22/596ec1d60975f2c61dd686dc0e648d02/ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเกียรติจากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และเครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 หรือ http://www.newswit.com/gen/2015-07-22/596ec1d60975f2c61dd686dc0e648d02/ Wed, 22 Jul 2015 11:41:01 +0700 ราชภัฏธนบุรี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ http://www.newswit.com/gen/2015-07-21/54535b6a38dc9f2d6475b422817a63c5/ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง การวิจัยรับใช้ชุมชน http://www.newswit.com/gen/2015-07-21/54535b6a38dc9f2d6475b422817a63c5/ Tue, 21 Jul 2015 15:01:58 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการประจำปี 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-07-20/f38de1935469cfdf7af2e3017531002c/ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ TECHCON 2015 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-07-20/f38de1935469cfdf7af2e3017531002c/ Mon, 20 Jul 2015 9:52:30 +0700 SPU : ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/29725ea6a16b8e99a24e3948c17ba27c/ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอุตสาหกรรมการบิน (The 2nd National http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/29725ea6a16b8e99a24e3948c17ba27c/ Thu, 16 Jul 2015 18:00:25 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/b9abc2ecb790e377b448973d5289393f/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสภาอัตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/b9abc2ecb790e377b448973d5289393f/ Thu, 16 Jul 2015 17:29:06 +0700 SPU : ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย SPU CONFERENCE 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/e78c538735137481acb5021e24fbdb8a/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (SPU CONFERENCE 2015) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/e78c538735137481acb5021e24fbdb8a/ Thu, 16 Jul 2015 15:18:36 +0700 ภาพข่าว: งานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติประจำปี ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/food/2015-07-14/24b0d23d050faab1678b0dd07c3f5e0c/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติประจำปี ครั้งที่ 7 หัวข้อ ความมั่นคงด้านวัคซีน ความจริง หรือความฝัน ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด http://www.newswit.com/food/2015-07-14/24b0d23d050faab1678b0dd07c3f5e0c/ Tue, 14 Jul 2015 13:12:30 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ http://www.newswit.com/gen/2015-07-12/f9c10d53087e5d3036b8c9029ea91eac/ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่๒ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานใน การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี๒๕๕๘ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยมี รศ. ประคอง อินทรสมบัติ ประธานชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง และเจ้าหน้าที่ http://www.newswit.com/gen/2015-07-12/f9c10d53087e5d3036b8c9029ea91eac/ Sun, 12 Jul 2015 20:34:32 +0700 ภาพข่าว: ลือศักดิ์ พันธุ์อุทัย รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ มอบพวงมาลัยต้อนรับ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-07-12/76a9593edb2f632240716500bc2f932c/ ลือศักดิ์ พันธุ์อุทัย รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ มอบพวงมาลัยต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2015-07-12/76a9593edb2f632240716500bc2f932c/ Sun, 12 Jul 2015 17:52:48 +0700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง โรคติดเชื้อ, ภาวะฉุกเฉิน : ความท้าทายในการดูแล http://www.newswit.com/gen/2015-07-10/2042c110eab2008f1926bafd5bb1c791/ นางทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อำนวยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เปิดเผยว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จะจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โรคติดเชื้อ, ภาวะฉุกเฉิน : ความท้าทายในการดูแล ระหว่างวันที่ 18 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม http://www.newswit.com/gen/2015-07-10/2042c110eab2008f1926bafd5bb1c791/ Fri, 10 Jul 2015 14:30:12 +0700 ภาพข่าว: พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-07-09/ee483563462ed95f432bb6d705d0c9c2/ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 โดยมี พูมี วงเหล็ก ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว., http://www.newswit.com/gen/2015-07-09/ee483563462ed95f432bb6d705d0c9c2/ Thu, 09 Jul 2015 11:31:19 +0700 SPU : SPU Conference 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-07-06/ecdc0905eb376d5b05a5e362c8fdf119/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558SPU CONFERENCE 2015เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable http://www.newswit.com/gen/2015-07-06/ecdc0905eb376d5b05a5e362c8fdf119/ Mon, 06 Jul 2015 11:16:09 +0700 TCELS เจ้าภาพจัดประชุม ThaiTECT 2015 ชูธงประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมยา ชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน 16-17 ก.ค.นี้ http://www.newswit.com/food/2015-07-01/142e06a700c995a6a7f938cbd4c4a977/ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่าย Thailand Towards Excellence in Clinical Trials (ThaiTECT) เตรียมจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15 (ThaiTECT Annual Meeting 2015) ในหัวข้อ http://www.newswit.com/food/2015-07-01/142e06a700c995a6a7f938cbd4c4a977/ Wed, 01 Jul 2015 16:30:35 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy ( ACCP 2015 ) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-06-26/57318f9f46915e31cb3481d00f69e8cb/ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการ ประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี สุชาติ เกตุนวม รองผู้จัดการทั่วไป, http://www.newswit.com/gen/2015-06-26/57318f9f46915e31cb3481d00f69e8cb/ Fri, 26 Jun 2015 17:30:22 +0700 ภาพข่าว: สุขภาพเด็กแห่งชาติ http://www.newswit.com/food/2015-06-26/ed498824ad5408cd5eef8f2ed97b0d73/ ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 16 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก้าวไปข้างหน้าสู่สุขภาพดีของเด็ก The 16th annual Pediatic Meeting of national Child http://www.newswit.com/food/2015-06-26/ed498824ad5408cd5eef8f2ed97b0d73/ Fri, 26 Jun 2015 14:13:49 +0700 ราชภัฏโคราช นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-06-23/1a43638cd514ecee592f080586d65c7e/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมและนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง http://www.newswit.com/gen/2015-06-23/1a43638cd514ecee592f080586d65c7e/ Tue, 23 Jun 2015 10:24:01 +0700 The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) http://www.newswit.com/gen/2015-06-22/e8b0af58826cf28c8e0087b48b4a6c39/ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2015-06-22/e8b0af58826cf28c8e0087b48b4a6c39/ Mon, 22 Jun 2015 13:32:12 +0700 กรมสุขภาพจิต ย้ำ ซึมเศร้ารักษาได้ เข้าให้ถึงบริการ ตั้งเป้า ภายใน 5 ปี คนไทยจิตแจ่มใสใจเป็นสุข http://www.newswit.com/food/2015-06-18/9bdd215d585fe6fd8b64ab62ffb9ff57/ จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อ โรคซึมเศร้า...ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติ : http://www.newswit.com/food/2015-06-18/9bdd215d585fe6fd8b64ab62ffb9ff57/ Thu, 18 Jun 2015 14:30:58 +0700 ปฎิทินข่าว โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-06-17/dd0461bc86af3ee2717a0b1f1423a100/ เวลา 09.00 น. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 16 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก้าวไปข้างหน้าสู่สุขภาพดีของเด็ก The 16 th http://www.newswit.com/gen/2015-06-17/dd0461bc86af3ee2717a0b1f1423a100/ Wed, 17 Jun 2015 10:32:54 +0700