การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ราชภัฏโคราช จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสรรค์งานวิจัย th-TH Sat, 28 May 2016 7:01:43 +0700 การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 14 APacCHRIE CONFERENCE 2016 โดย วิทยาลัยดุสิตธานี http://www.newswit.com/gen/2016-05-11/8588c51aa5a9d952c1829c6a0210bae2/ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสากล โดย The http://www.newswit.com/gen/2016-05-11/8588c51aa5a9d952c1829c6a0210bae2/ Wed, 11 May 2016 18:03:46 +0700 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดงานการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล http://www.newswit.com/food/2016-04-07/1c5df0e9b9fc7cda6a0becc3459a34cb/ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ณ http://www.newswit.com/food/2016-04-07/1c5df0e9b9fc7cda6a0becc3459a34cb/ Thu, 07 Apr 2016 16:32:05 +0700 SPU : สองคณาจารย์ คนเก่ง ม.ศรีปทุม บรรยายเชิงปฎิบัติการ Learning in Action: ICT in Active Learning ในงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 ของ สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอดุมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) http://www.newswit.com/gen/2016-04-06/edf47bec4794c3f27b21222e226cf5d6/ วันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in Action: ICT http://www.newswit.com/gen/2016-04-06/edf47bec4794c3f27b21222e226cf5d6/ Wed, 06 Apr 2016 16:50:01 +0700 มจธ.ชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความประชุมวิชาการ นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน http://www.newswit.com/gen/2016-04-05/f2fc920e2993c194f3d12a431e2cc009/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีกำหนดการจัดงานการประชุมวิชาการเรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being) ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ทำงานเพื่อชุมชนและสังคม http://www.newswit.com/gen/2016-04-05/f2fc920e2993c194f3d12a431e2cc009/ Tue, 05 Apr 2016 10:24:57 +0700 มฟล. เชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 http://www.newswit.com/.gen/2016-04-01/2a7354935ba2747d4723d8c0ff8b791a/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้หัวข้อ Mae Fah Luang University International Conference 2016 on Advances in Medical and Health Sciences and A Kaleidoscope of Traditional and http://www.newswit.com/.gen/2016-04-01/2a7354935ba2747d4723d8c0ff8b791a/ Fri, 01 Apr 2016 16:23:56 +0700 สพฉ. จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 http://www.newswit.com/food/2016-03-29/409d5d9ce7c4f1e6dbf9103c8eaa6412/ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 10ในหัวข้อ เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 1 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม http://www.newswit.com/food/2016-03-29/409d5d9ce7c4f1e6dbf9103c8eaa6412/ Tue, 29 Mar 2016 13:42:57 +0700 สพฉ.จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 10 เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 1 เมษายน 2559 เน้นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้ได้มาตรฐาน http://www.newswit.com/food/2016-03-31/4ae5213d4a1677178f0e1cf808030115/ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 1 เมษายน 2559 http://www.newswit.com/food/2016-03-31/4ae5213d4a1677178f0e1cf808030115/ Thu, 31 Mar 2016 13:40:14 +0700 กรมวิทย์ฯ เดินหน้าจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 http://www.newswit.com/gen/2016-03-30/b4b49f4e683ecce8003c3c3f91e89273/ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2559ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปี 2559 นี้เป็นครั้งที่ 24 http://www.newswit.com/gen/2016-03-30/b4b49f4e683ecce8003c3c3f91e89273/ Wed, 30 Mar 2016 16:03:42 +0700 จบงานไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ ๑๒ http://www.newswit.com/gen/2016-03-29/2eabc920855fc54fcb58dd781755b0d7/ จบงานไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา การประชุมวิชาการในครั้งนี้ http://www.newswit.com/gen/2016-03-29/2eabc920855fc54fcb58dd781755b0d7/ Tue, 29 Mar 2016 11:34:01 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 http://www.newswit.com/gen/2016-03-29/688f3264eb51e1d291fccc81acaf68a1/ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช http://www.newswit.com/gen/2016-03-29/688f3264eb51e1d291fccc81acaf68a1/ Tue, 29 Mar 2016 11:17:42 +0700 ภาพข่าว: พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 http://www.newswit.com/gen/2016-03-29/7cbf0625722f2f7c82ea6faa9a000b59/ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ Smart Medical Sciences Smart Life: ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.newswit.com/gen/2016-03-29/7cbf0625722f2f7c82ea6faa9a000b59/ Tue, 29 Mar 2016 11:08:01 +0700 แนะผลักดัน บุคลากรในโรงพยาบาลทำวิจัย พัฒนางานบริการมีคุณภาพปลอดภัยในผู้ป่วย http://www.newswit.com/food/2016-03-28/4cc06a509c1a06c7f9a5abb4dcc252f3/ จากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในเวทีเสวนามีการบรรยายหัวข้อ การวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย http://www.newswit.com/food/2016-03-28/4cc06a509c1a06c7f9a5abb4dcc252f3/ Mon, 28 Mar 2016 14:34:16 +0700 งานแถลงข่าว กล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 http://www.newswit.com/gen/2016-03-25/5173c4bd9fa84d724623912f3eb895f2/ ประเทศไทย แสดงพลังผู้นำกล้วยไม้เขตร้อน เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ ชี้โอกาสทองของไทยโชว์ความเป็นเลิศด้านกล้วยไม้สะกดสายตานานาชาติ รวมกูรูกล้วยไม้จากทั่วโลก 19 27 มีนาคมนี้ ณ http://www.newswit.com/gen/2016-03-25/5173c4bd9fa84d724623912f3eb895f2/ Fri, 25 Mar 2016 9:55:06 +0700 สรพ.จัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่17 ภายใต้แนวคิด คุณภาพในทุกลมหายใจ http://www.newswit.com/gen/2016-03-15/8c34a74561126a1e18af65806617921f/ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 และประทานประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน102 แห่ง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน http://www.newswit.com/gen/2016-03-15/8c34a74561126a1e18af65806617921f/ Tue, 15 Mar 2016 11:10:03 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม http://www.newswit.com/gen/2016-03-14/acb162fe7946ae723a2814ec43e304ed/ กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการเเข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว http://www.newswit.com/gen/2016-03-14/acb162fe7946ae723a2814ec43e304ed/ Mon, 14 Mar 2016 16:19:12 +0700 งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 http://www.newswit.com/gen/2016-03-08/679a29aa369dc8a1f89f163ef266ae2d/ งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ความเป็นมา การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Orchid Conference) เป็นการริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. http://www.newswit.com/gen/2016-03-08/679a29aa369dc8a1f89f163ef266ae2d/ Tue, 08 Mar 2016 9:34:02 +0700 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 19 27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามแนวคิด กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ (Orchids and Human Beings) http://www.newswit.com/gen/2016-03-04/ea09b0ec5d3fee59fa4e7429f47a5373/ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก http://www.newswit.com/gen/2016-03-04/ea09b0ec5d3fee59fa4e7429f47a5373/ Fri, 04 Mar 2016 16:32:04 +0700 พม. จัดประชุมวิชาการ ASEAN+3 ภายใต้หัวข้อ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ กระตุ้นความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรของผู้สูงอายุในอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2016-03-01/78b55746acf6f2d319613e7e276731b0/ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ASEAN+3 ภายใต้หัวข้อ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ (Age - Friendly Environment) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ ๒๗ กุมภาพันธ์ http://www.newswit.com/gen/2016-03-01/78b55746acf6f2d319613e7e276731b0/ Tue, 01 Mar 2016 14:17:39 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) http://www.newswit.com/gen/2016-02-26/dd413be9493355433fbe61e1c6f63cc0/ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) ซึ่งจัดโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาการพยาบาล, สำนักการพยาบาล, http://www.newswit.com/gen/2016-02-26/dd413be9493355433fbe61e1c6f63cc0/ Fri, 26 Feb 2016 14:35:24 +0700 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 2016 GRAD RESEARCH CONFERENCE@DPU http://www.newswit.com/gen/2016-02-19/f38b95bac26a62ff3c15a30929616a37/ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 2016 GRAD RESEARCH CONFERENCE@DPU ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2016-02-19/f38b95bac26a62ff3c15a30929616a37/ Fri, 19 Feb 2016 9:43:45 +0700 ราชภัฏโคราช โชว์ประสิทธิภาพคณาจารย์ และนักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2016-02-17/c4bed063dd364d7bf8e39ba861e747bc/ โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ปรัชญ์ บุญแซม ประธานโปรแกรมวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ณ http://www.newswit.com/gen/2016-02-17/c4bed063dd364d7bf8e39ba861e747bc/ Wed, 17 Feb 2016 13:05:21 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 http://www.newswit.com/gen/2016-02-09/9c5df9eea7a0de9658aa8e5749cc52b9/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ในการนี้ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ http://www.newswit.com/gen/2016-02-09/9c5df9eea7a0de9658aa8e5749cc52b9/ Tue, 09 Feb 2016 16:58:50 +0700 สทอภ. จัดพิธีเปิดงาน GEO-Infotech 2016 งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 http://www.newswit.com/gen/2016-02-02/4b45ff9e0289e62845949c5e3f056209/ ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 หรือ GEO-Infotech 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ http://www.newswit.com/gen/2016-02-02/4b45ff9e0289e62845949c5e3f056209/ Tue, 02 Feb 2016 14:08:11 +0700 ประชุมวิชาการ Pediatric Pain Management ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 รพ.ศิริราช http://www.newswit.com/food/2016-01-19/bdfde51c00141ea641b4c3b5d77b55d1/ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดเปิดโครงการประชุมวิชาการ Pediatric Pain Management ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 08:30-16:00 น. ที่ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 และ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ http://www.newswit.com/food/2016-01-19/bdfde51c00141ea641b4c3b5d77b55d1/ Tue, 19 Jan 2016 10:06:35 +0700 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล http://www.newswit.com/food/2016-01-18/07ee4cd1ba941fa586e1111fdcb462e7/ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล โดย ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.30น. http://www.newswit.com/food/2016-01-18/07ee4cd1ba941fa586e1111fdcb462e7/ Mon, 18 Jan 2016 12:30:45 +0700 Thailand Halal Assembly 2015 งานฮาลาลใหญ่สุดในอาเซียนรัฐบาลตั้งเป้า ส่งเสริมธุรกิจและการค้าฮาลาล ก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งในห้า ภายใน พ.ศ.2562 http://www.newswit.com/gen/2016-01-06/675213033e6a5d2e7feda16b95bdc5d2/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly 2015 เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาล http://www.newswit.com/gen/2016-01-06/675213033e6a5d2e7feda16b95bdc5d2/ Wed, 06 Jan 2016 17:01:46 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยนโยบายอาหารโลก ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2016-01-05/a6b3fdd0fc48a664e4a9c88c10821bb9/ ฯพณฯ พล. อ. อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง นโยบายด้านอาหารของโลก; ภาพอนาคตของอาหารและการทำฟาร์ม : ความท้าทายของภูมิภาค (World Food Future Faces of Food and Farming: Regional http://www.newswit.com/gen/2016-01-05/a6b3fdd0fc48a664e4a9c88c10821bb9/ Tue, 05 Jan 2016 15:58:13 +0700 The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering TSME-ICoME2015 http://www.newswit.com/gen/2015-12-08/19e87476543973cd972cc5b65e33e702/ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering TSME-ICoME2015) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ http://www.newswit.com/gen/2015-12-08/19e87476543973cd972cc5b65e33e702/ Tue, 08 Dec 2015 11:27:10 +0700 SIT มจธ. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 งาน http://www.newswit.com/gen/2015-12-14/54c27e1fa96443ece2de801c5e2f3faf/ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติพร้อมกัน 4 งาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference http://www.newswit.com/gen/2015-12-14/54c27e1fa96443ece2de801c5e2f3faf/ Mon, 14 Dec 2015 16:03:54 +0700