การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ นิด้า ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS โดยมีกำหนดการจัด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the Fourth International Conference on Advancement of Development Administration 2015 th-TH Sat, 28 Feb 2015 20:54:53 +0700 ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-02-23/39af513e64e1b99d68ae52877f8ea57c/ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2558 โดยใช้ชื่อ วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 4 The National http://www.newswit.com/gen/2015-02-23/39af513e64e1b99d68ae52877f8ea57c/ Mon, 23 Feb 2015 16:26:24 +0700 ภาพข่าว: SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการในการดำเนินการประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-02-23/9707ade250c4fc243036c235742cf7b5/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ซ้ายสุด) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการในการดำเนินการประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-02-23/9707ade250c4fc243036c235742cf7b5/ Mon, 23 Feb 2015 12:48:13 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย http://www.newswit.com/gen/2015-02-18/9a7b2e9f5158edf1e187cf922fae859a/ ผศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วงงาน การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.newswit.com/gen/2015-02-18/9a7b2e9f5158edf1e187cf922fae859a/ Wed, 18 Feb 2015 11:05:17 +0700 มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมเวทีประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชีย ชีวิต อำนาจ ชาติพันธุ์ http://www.newswit.com/gen/2015-02-11/3ea0298141362f66c1064c1da655c128/ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ฟังการปาฐกถาพิเศษและการเสวนาทางวิชาการ ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชียครั้งที่ ๑ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี http://www.newswit.com/gen/2015-02-11/3ea0298141362f66c1064c1da655c128/ Wed, 11 Feb 2015 12:33:31 +0700 นพ.สสจ.นครพนม ร่วมประชุม วิชาการด้านสาธารณสุข ไทย-ลาว http://www.newswit.com/food/2015-02-10/675e3d24c4bb97a69fe937a326fcf784/ นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมวิชาการด้านสาธารณสุข ตามโครงการความร่วมมือตามแนวชายแดนไทย-ลาว (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนมกับสำนักงานสาธารณสุขเมืองหนองบก สปป.ลาว) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ http://www.newswit.com/food/2015-02-10/675e3d24c4bb97a69fe937a326fcf784/ Tue, 10 Feb 2015 17:17:12 +0700 ภาพข่าว: ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทยจัดอบรม http://www.newswit.com/gen/2015-02-06/d426459f5a9bebab1b6c97e8a091f4d2/ รศ. ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2558 ปัจจุบัน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย เรื่อง Infusion Nursing Care : Update and Practical Management in IV Care โดยมี วิมลวัลย์ http://www.newswit.com/gen/2015-02-06/d426459f5a9bebab1b6c97e8a091f4d2/ Fri, 06 Feb 2015 11:31:45 +0700 ภาพข่าว: ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2015-02-06/62c491c6d91a02b4b7abf6c3766e617f/ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิค ความรู้และเทคโนโลยีด้านแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ของเอเชีย 2015 โดยมี ศ.พิเศษ ดร. สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน ร่วมงานด้วย http://www.newswit.com/gen/2015-02-06/62c491c6d91a02b4b7abf6c3766e617f/ Fri, 06 Feb 2015 10:36:33 +0700 การประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง THA 2015 International Conference on Climate Change and Water Environment Management in Monsoon Asia http://www.newswit.com/gen/2015-01-30/12e820b6a2d75a8d625b83f67e7a7b73/ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อเรื่อง THA 2015 International Conference on Climate Change and Water Environment Management in Monsoon Asia โดยมีดร.สุบิน ปิ่นขยัน นายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย http://www.newswit.com/gen/2015-01-30/12e820b6a2d75a8d625b83f67e7a7b73/ Fri, 30 Jan 2015 14:28:27 +0700 ภาพข่าว: SPU : นศ.คณะบริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี พิชิตรางวัล การนำเสนอโครงงานด้านโลจิสติกส์ http://www.newswit.com/gen/2015-01-29/6be4966f2e3e2219db72985d52582fc8/ นางสาวกาญจนา หรั่งอินทร์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,นางสาวปัทมา หนูผุด และนางสาวริสรา วงศ์ใจมา ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการนำเสนอโครงงานด้านโลจิสติกส์ ในการประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2015-01-29/6be4966f2e3e2219db72985d52582fc8/ Thu, 29 Jan 2015 13:16:36 +0700 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจัดประชุมวิชาการครั้งที่19 http://www.newswit.com/gen/2015-01-28/cdf557d354061b17f2d2b538931ba9d7/ กลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดงาน The 6rd Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 21th PPC http://www.newswit.com/gen/2015-01-28/cdf557d354061b17f2d2b538931ba9d7/ Wed, 28 Jan 2015 15:50:58 +0700 ภาพข่าว: พยาบาลรามาฯ http://www.newswit.com/gen/2015-01-27/e49b2fc8d755e48eb62d7cf02dd81308/ ผศ. ดร. แสงทอง ธีระทองคำ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง ปัญหาการฟ้องร้องป้องกันได้ : ความท้าทายของพยาบาลในศตวรรษที่ 21 โดยมี http://www.newswit.com/gen/2015-01-27/e49b2fc8d755e48eb62d7cf02dd81308/ Tue, 27 Jan 2015 17:46:55 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 มกราคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-01-24/00001240120150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 08.30 น. การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-01-24/00001240120150800000000000000000/ Sat, 24 Jan 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 มกราคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-01-24/00003240120150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 08.30 น. การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 09.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-01-24/00003240120150800000000000000000/ Sat, 24 Jan 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 มกราคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-01-23/00003230120151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 08.30 น. การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 09.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-01-23/00003230120151600000000000000000/ Fri, 23 Jan 2015 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 มกราคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-01-23/00001230120151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 08.30 น. การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-01-23/00001230120151600000000000000000/ Fri, 23 Jan 2015 16:00:00 +0700 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า ร้อยรักรวมใจสายใยพี่น้อง พค. จส. http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/8df65917dc5f328fc7ab32c791d0eefb/ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความเสี่ยงและความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประชาคมอาเซียน และงานคืนสู่เหย้า ร้อยรักรวมใจสายใยพี่น้อง พค. http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/8df65917dc5f328fc7ab32c791d0eefb/ Fri, 23 Jan 2015 11:21:03 +0700 ภาพข่าว: พยาบาลรามาฯ http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/536e8c54dde4e3004cd8119c5b3b07b5/ ผศ. ดร. แสงทอง ธีระทองคำ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง ปัญหาการฟ้องร้องป้องกันได้ : ความท้าทายของพยาบาลในศตวรรษที่ 21 โดยมี http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/536e8c54dde4e3004cd8119c5b3b07b5/ Fri, 23 Jan 2015 10:36:31 +0700 PPC-PetroMAT_SYM2015 http://www.newswit.com/gen/2015-01-19/7c71c088f57b884cf364e54f0d89829b/ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจัดประชุมวิชาการครั้งที่19กลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดงาน The 6rd Research Symposium on http://www.newswit.com/gen/2015-01-19/7c71c088f57b884cf364e54f0d89829b/ Mon, 19 Jan 2015 15:13:23 +0700 ภาพข่าว: ไทย ประกาศศักยภาพฮาลาลไทยที่หนึ่งในโลก ใน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ http://www.newswit.com/biz/2015-01-12/012ad2def314573a6dbcc09fe2fed28f/ Thailand Halal Assembly : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี พร้อมด้วย จุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล (นั่งรถเข็น), รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชุดสูทลำดับที่ 4 จากซ้าย), พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ http://www.newswit.com/biz/2015-01-12/012ad2def314573a6dbcc09fe2fed28f/ Mon, 12 Jan 2015 16:44:31 +0700 สธ. เปิดเวทีนานาชาติ ส่งเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย http://www.newswit.com/gen/2015-01-12/594752c0aeb0a4325f8f18dd97fdfc20/ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพนานาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12 ( 12th Asian Congress of Health Promotion) ที่จัดขึ้น โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ รร.เดอะสุโกศล http://www.newswit.com/gen/2015-01-12/594752c0aeb0a4325f8f18dd97fdfc20/ Mon, 12 Jan 2015 11:04:02 +0700 ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธการบินไทยในงาน Thailand Halal Assembly http://www.newswit.com/gen/2014-12-30/cafcd6df911d8d83e34ff4706c51dc0a/ เมื่อเร็วๆนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ที่ 3 จากซ้าย) นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายครัวการบิน ภายในงาน การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly http://www.newswit.com/gen/2014-12-30/cafcd6df911d8d83e34ff4706c51dc0a/ Tue, 30 Dec 2015 17:21:33 +0700 THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 21.00 น. ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเพพมหานคร http://www.newswit.com/biz/2014-12-25/b31a21e5441b30ec918869ad517190ae/ วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2557 ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/biz/2014-12-25/b31a21e5441b30ec918869ad517190ae/ Thu, 25 Dec 2014 12:03:15 +0700 ประชุมวิชาการนานาชาติของสัตวแพทย http://www.newswit.com/gen/2014-12-22/6c67618fff5e9b6ab2c7c89d993c5182/ ประชุมวิชาการนานาชาติของสัตวแพทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์และโรคระบาดของสัตว์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ จากการจัดงานของ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The http://www.newswit.com/gen/2014-12-22/6c67618fff5e9b6ab2c7c89d993c5182/ Mon, 22 Dec 2014 14:25:46 +0700 ภาพข่าว: ไทย เตรียมจัดงานฮาลาลยิ่งใหญ่สุดในเอเชีย ใน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ http://www.newswit.com/biz/2014-12-18/4ca71ebff5c451ef00063d0d42e2f68e/ Halal : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ลำดับที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร http://www.newswit.com/biz/2014-12-18/4ca71ebff5c451ef00063d0d42e2f68e/ Thu, 18 Dec 2014 14:47:42 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่9 ประจำปี 2557 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SPU CON 2014 http://www.newswit.com/gen/2014-12-18/d1b4aa8ab45ae08143dc2f6be8446148/ รองศาสตราจารย์ ดร.รณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2014-12-18/d1b4aa8ab45ae08143dc2f6be8446148/ Thu, 18 Dec 2014 11:33:07 +0700 ไทย เตรียมพร้อมประกาศศักยภาพที่สุดแห่งฮาลาล ใน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2014-12-17/5d6c033e69ac93499cd3be9e939dceed/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2014-12-17/5d6c033e69ac93499cd3be9e939dceed/ Wed, 17 Dec 2014 12:01:19 +0700 ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ http://www.newswit.com/gen/2014-12-15/d65be9af6b630848af2a696724301e04/ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ ภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม โดยมีนายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช http://www.newswit.com/gen/2014-12-15/d65be9af6b630848af2a696724301e04/ Mon, 15 Dec 2014 14:47:33 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(15 ธันวาคม 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-12-14/00003141220141600000000000000000/ กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 08.00 น. - 12.00 น. แกล็กโซสมิทไคล์น จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิง ปฏิบัติการ Pushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventure ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.newswit.com/evnt/2014-12-14/00003141220141600000000000000000/ Sun, 14 Dec 2014 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(15 ธันวาคม 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-12-15/00003151220140800000000000000000/ กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 08.00 น. - 12.00 น. แกล็กโซสมิทไคล์น จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิง ปฏิบัติการ Pushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventure ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.newswit.com/evnt/2014-12-15/00003151220140800000000000000000/ Mon, 15 Dec 2014 8:00:00 +0700