ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๙:๑๓ น.

การประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชาสัมพันธ์”

Powerful Creation เดินหน้าเตรียมความพร้อมก้าวสู่ AEC กับนวัตกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๘

บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด พร้อมเดินหน้า ชูกลยุทธ์ด้านการให้บริการในรูปแบบที่ปรึกษาครบวงจรทั้งด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงการจัดฝึกอบรมในรูปแบบที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น

สนพ. จ้างประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน ๙ โครงการ ใช้งบ ๙๖ ล้านบาท สตง. ตรวจสอบพบพิรุธ จัดจ้างไม่โปร่งใส รัฐเสียประโยชน์ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน ของสำนักนโยบายและพลังงาน (สนพ.) จำนวน ๙ โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๙๖,๒๔๙,๒๖๖ บาท พบพิรุธกระบวนการจัดจ้างไม่โปร่งใสไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดถึงการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ดำเนินงานเพียงรายเดียวเท่านั้น โดยวิธีพิเศษมี ๔ โครงการที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง ส่วนอีก ๕ โครงการ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดจ้างมีพฤติการณ์การกระทำความผิดลักษณะเดียวกัน คือ กระทำการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กระทำการใด ๆ ที่มุ่งหมายไม่ให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ไม่เปิดเผย ไม่โปร่งใส

จากผลการตรวจสอบปรากฏว่า

๑. ระบุในสัญญาจัดจ้างบริษัทเพียงรายเดียวเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าบริษัทนี้มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ ซึ่งข้อเท็จจริงการจัดจ้างในลักษณะที่มีวงเงินงบประมาณสูง จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ ความสามารถของผู้เสนอราคาให้เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณ และ สนพ.สามารถดำเนินจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาได้ หากใช้วิธีประกวดราคา จะทำให้เกิดการแข่งขันด้านเทคนิค และเกิดราคาเหมาะสมที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๒. การจ้างเพิ่มเติม หรือ Repeat Order เมื่อแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการจัดจ้างแล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔ (๕) ได้กำหนดให้ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษมีหน้าที่ต้องเจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญาที่ยังไม่สิ้นระยะเวลาส่งมอบ เพื่อให้มีการจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ำกว่

อบรม Social Media Marketing สำหรับบรรณารักษ์ ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๘

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ Librarian Space สำหรับเพื่อนบรรณารักษ์ ตอน Social Media Marketing เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ในช่องทางและรูปแบบต่างๆกับ คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 10 หุ้น—๑๔ ก.ค. ๕๘

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) แก่นายธิวา สุดใจ

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๘

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นางสาวพิมพาภรณ์ มีรสสม และนางสาวจิตตราพร แม้นจิตร

ภาพข่าว: SPU : เล็กๆนิเทศฯ ไม่....ใหญ่ๆ นิเทศฯ ทำ..! กิจกรรม Show Share Charity Comm.arts 2015 ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๘

ตัวแทนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำการแสดงวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงที่เวทีวัฒนธรรมในการประชาสัมพันธ์ โครงการ Show Share Charity Comm.arts 2015 ณ ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ เพื่อตั้งจุดรับบริจาคเงิน หารายได้นำไปบริจาคให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านบำสนธิ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบเงิน 3 ส่วน จำนวน 14.79 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล หุ้น—๒๙ มิ.ย. ๕๘

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคารและลูกค้าธนาคารส่งมอบเงินจำนวน

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช สร้างเครือข่ายบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์

ภาพข่าว: SPU : นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๘

อาจารย์นาตยา กันทะเสนา หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

เปิดวิกบิ๊ก 3 สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มส่งมอบ ความสุขบุกจอ ยกทัพนักแสดงเดินเฉิดฉายบนพรมแดง บันเทิง—๑๑ มิ.ย. ๕๘

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เปิดงาน เปิดวิกบิ๊ก3 ภายใต้แนวคิด “ความสุขบุกจอ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รายการใหม่ของสถานีฯ ได้แก่ คิดซ่า,Gossip Girl,เกมส์ละครปริศนา และเปิดตัวละคร 16 เรื่องในครึ่ง ปีหลัง 2558 1.ชาติพยัคฆ์,

ภาพข่าว: ม.กรุงเทพจัดโครงการ All For Elephants ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๘

ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำนักศึกษาภาคพิเศษ จัดโครงการ All For Elephants เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน หารายได้เป็นค่ารักษาพยาบาลช้างที่ป่วย มอบให้แก่ โรงพยาบาลช้าง

บริษัท จีเอชซี เอเชีย ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท ทีคิวพีอาร์ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๘

จีเอชซี เอเชีย (GHC Asia) บริษัทชั้นนำระดับภูมิภาคด้านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบริการลูกค้าด้านไลฟ์สไตล์ที่หรูหราเหนือระดับ ได้ประกาศถึงการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ ทีคิวพีอาร์

กสทช.ร่วมกับMUX แถลงความคืบหน้าสัญญาณดิจิตอลทีวี พบปัญหาอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ใช้สายอากาศนอกอาคาร สื่อสาร—๔ มิ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และผู้ประกอบการโครงข่ายดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน ทั้ง 4 รายได้แก่ กองทัพบก ไทยพีบีเอส อสมท.

ช่อง 3SD 28 ถ่ายทอดสดงานสุดยิ่งใหญ่ เปิดวิกบิ๊ก 3 ส่งมอบ ความสุขบุกจอ พร้อมเปิดโผรายการและละคร บันเทิง—๔ มิ.ย. ๕๘

3SD ช่อง 28 ถ่ายทอดสดส่งตรงถึงหน้าจอทีวีกับงานสุดยิ่งใหญ่ เปิดวิกบิ๊ก3 ภายใต้แนวคิด “ความสุข บุกจอ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รายการของสถานีฯทั้ง 3 ช่อง การเปิดตัวรายการ และเปิดตัวละคร 16 เรื่อง ในครึ่ง ปีหลัง 2558

ภาพข่าว: SPU : เพิ่มศักยภาพ บรรณารักษ์และบุคลากร สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๘

อาจารย์สุพิมล วัฒนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในโครงการ "การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ของผู้ให้บริการห้องสมุดกับผู้ใช้ห้องสมุดกลุ่ม Y-Generation” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

ภาพข่าว: สส.จัดโครงการอบรมการเขียนบทความและข่าวสำหรับการประชาสัมพันธ์ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๘

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ จัดโครงการอบรมการเขียนบทความและข่าวสำหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ

Where Wealth Can Help ความสุขที่เกิดจากการให้ ทั่วไป—๗ พ.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่สี่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จับมือกับ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม Where Wealth Can

เอ็ม บี เค กรุ๊ป ส่งมอบความสุขจากการให้ผ่านกิจกรรม Where Wealth Can Help Exhibition 2015 ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๘

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ส่งมอบความสุขจากการเป็นผู้ให้ผ่านกิจกรรม “Where Wealth Can Help Exhibition 2015” อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆ

ภาพข่าว: SPU : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เลี้ยงขอบคุณ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๘

อาจารย์นาตยา กันทะเสนา หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคำเชิญจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพูดคุยและหารือเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ภาพข่าว: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๕๘

นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สหกรณ์จังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เอ็ม บี เค จัดงาน Where Wealth Can Help Exhibition 2015 ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๘

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน “Where Wealth Can Help Exhibition 2015” กิจกรรมการส่งต่อความช่วยเหลือที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงโลก

ภาพข่าว: เปิดตัว Now! In Season งานโปรโมทผลไม้ออสเตรเลียในไทย ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลียส ถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จัดงานเปิดตัวแคมเปญ ‘Now! In Season’ แคมเปญที่ทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รู้จักและเลือกทานผลไม้คุณภาพจากออสเตรเลียตามฤดูกาลให้มากขึ้น

ภาพข่าว: สมศ. คว้ารางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน ดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ ทั่วไป—๓ เม.ย. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) (คนที่ 4 จากขวา) รับมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (คนที่ 5 จากขวา)

วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากงาน พีอาร์ อะวอร์ดส์ 2015 โดย ทั่วไป—๒ เม.ย. ๕๘

วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์ หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ชั้นนำของไทยที่มีการเติบโตเร็ว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขา Best Product Re-launch Campaign จากงานประกาศผลรางวัล “พีอาร์ อะวอร์ดส์” ครั้งที่ 2

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ รับมอบ ESG 100 Certificate บริษัทที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หุ้น—๑ เม.ย. ๕๘

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบ “ESG 100 Certificate” จากนางสาวสุธิชา

แว็กซี่ 2015 : ปรับลุคใหม่..ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา ! ยานยนต์—๓๑ มี.ค. ๕๘

แว็กซี่ (waxy) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์และบ้าน ที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า 40 ปี ก้าวเข้าสู่ปี 2015 พร้อมกับความท้าทายครั้งใหม่ในยุคที่โลกออนไลน์กำลังมาแรง ด้วยการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (PR & Marketing) ทั้งในแง่ของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์

UWC ลงนามสัญญาใส่เงินลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมเดินหน้าขยายโรงไฟฟ้าเฟส หุ้น—๒๗ มี.ค. ๕๘

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ผู้ดำเนินธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า ได้มอบหมายให้บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ จัดงาน แถลงข่าว “UWC

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าร่วมสัมมนา ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

อาจารย์ชุติมันต์ เหลืองทองคำ อาจารย์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การโน้มน้าวใจแบบนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ ชั้นปีที่ 2

ภาพข่าว: SPU : คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษาฯ ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

อาจารย์นาตยา กันทะเสนา หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินสายนิเทศงานนักศึกษาฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Ogilvy PR),

สรุปการสัมมนา Dynamic Creation for Your Desire ไลฟ์สไตล์—๒๕ มี.ค. ๕๘

ที่โรงแรมอมารี ออคิด พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมสัมมนา และ Workshop ระดมความคิด ในชื่องาน Pattaya Tourrism Package Dynamic Creation for Your Desire ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเร่งรัดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ