ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๐:๕๒ น.

การจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การจัดการน้ำ”

ภาพข่าว: พีบีไอซี จัดงานเลคเชอร์ซีรีส์ เพื่อสังคมเกษตรยั่งยืน ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี แฮมมอนด์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (คนกลาง) จัดกิจกรรมเลคเชอร์ซีรีส์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ"การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น" เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนการบริหารจัดการปัญหาด้านเกษตรกรรม การจัดการน้ำ

นักวิจัยไทย คิดค้นและพัฒนาวิธีจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษด้วยกลุ่มแบคทีเรีย เพื่อใช้บ่งชี้แหล่งที่มาและนำไปสู่การจัดการน้ำเสียได้ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๑

การจัดการคุณภาพน้ำ เป็นหนึ่งในแผนงานและยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจและเร่งหาแนวทางในการแก้ไขมากขึ้น หลังพบปัญหาดังกล่าวเริ่มส่อเค้าวิกฤต แหล่งน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง

สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ต้นแบบการจัดการน้ำระดับตำบล ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง และจะประสบปัญหาน้ำท่วมเมือถึงช่วงฤดูน้ำหลาก และไม่มีน้ำใช้จนต้องซื้อน้ำในช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านร่วมกันเก็บข้อมูลประสบการณ์ด้านการจัดการน้ำของแต่ละหมู่บ้าน นำมาแลกเปลี่ยน หาจุดอ่อนจุดแข็ง

ฟอร์ดสานต่อโครงการ Water Go Green เป็นปีที่ 3 ในเดือนแห่งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของอาสาสมัครฟอร์ดทั่ว ยานยนต์—๗ ก.ย. ๖๑

ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัครฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม Ford Global Caring Month ซึ่งเป็นเดือนแห่งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของอาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลก ด้วยการสานต่อโครงการจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Water Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้

ป่าต้นน้ำกับปัญหาการจัดการน้ำของประเทศไทย ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๖๑

ข่าวเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ในแขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลาวแตก สาเหตุจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดอุทกภัยและโศกนาฏกรรมแก่ประชาชนคนในพื้นที่

ภาพข่าว: #อ.อ.ป. อจน.# แถลงข่าวการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๑

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ นายชีระ วงศบูรณะ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสแถลงข่าวการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวคิดการจัดการน้ำและเทคโนโลยีดาวเทียม ช่วยตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำ ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๖๑

ประชาชนต้องมีน้ำที่มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมประจำวัน การดำรงชีพ การพัฒนาประเทศ และการรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดความมั่นคงด้านน้ำ ( Water Security)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จับมือบริหารน้ำ ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการน้ำบาดาล ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กปภ. จัดเสวนากลุ่มส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดเสวนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แนวทาง การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย มุ่งหวังพัฒนากิจการประปาและการจัดการน้ำเสียในประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชน นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ

กปภ. - อจน. จับคู่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรของ ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากร กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#ด่านซ้าย ผุด แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน จากงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการจัดการน้ำทั้งระบบ พลังงาน—๒ ก.พ. ๖๑

น้ำ คือฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งคน สัตว์ และพืช เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการใช้น้ำก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดการแย่งชิงการใช้น้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตร

กปภ. ประสานมือ กปน. และ อจน. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๖๐

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือ การประปานครหลวง (กปน.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) จัดทำแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย เพื่อสร้างแนวทางการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

สกว.เตรียมเสนอข้อมูลงานวิจัย เพื่อจัดทำ แผนแม่บทการจัดการน้ำ จ.พัทลุง แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดย ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๐

ถอดรหัสน้ำท่วมพัทลุง - นักวิจัย สกว. ยอมรับสาเหตุน้ำท่วมหนักเมืองพัทลุงเมื่อต้นปี 2560 มาจากสภาพอากาศและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่การบริหารจัดการน้ำไร้ประสิทธิภาพเหตุเพราะขาดระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัยแบบเร่งด่วนในพื้นที่เสี่ยง

บ้านผาสุขต้นแบบการจัดการน้ำบนที่สูง แก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยงานวิจัย โดย ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๖๐

'บ้านผาสุข' ชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 130 ครัวเรือน ตั้งอยู่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีสถานที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้า ด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน

ปภ. บูรณาการจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ จัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในมิติเชิงพื้นที่ ภายใต้กลไก "ประชารัฐ" อย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ และประเมินการใช้น้ำในพื้นที่

กปภ.คืนน้ำสะอาดให้สิ่งแวดล้อม ทดสอบน้ำทิ้งให้ อจน. ไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการความร่วมมือต่อเนื่องกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน

ดอสนวัตกรรมผลิตน้ำประปา-รีไซเคิลน้ำเสียบุกตลาดรง.อุตสาหกรรมชี้ปี60 โต หุ้น—๑๕ พ.ย. ๕๙

นายธิติ โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ผู้นำธุรกิจการจัดการน้ำดีและน้ำเสีย ภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ DOS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตลาดเครื่องผลิตน้ำประปา และเครื่องรีไซเคิลน้ำเสีย ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี

นายกรัฐมนตรี ชื่นชม โครงการ Water Safety Plan ของ กปภ. เข้าตา WHO ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๙

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่สามารถพัฒนาจนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO พร้อมสนับสนุน กปภ. ให้เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ

SUEZ จับมือ NK รุกตลาดบำบัดน้ำอับเฉาเรือ มุ่งมั่นปกป้องมหาสมุทร หุ้น—๑๔ ต.ค. ๕๙

SUEZ ขยายการดำเนินงานในตลาดการบำบัดน้ำอับเฉา ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโต หลังมีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เมื่อวันที่ 8 กันยายน ทั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงระยะเวลา 5 ปี ร่วมกับ NK

ภาพข่าว: อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เยี่ยมชมการบริการจัดการน้ำ โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะพระประแดง ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๙

มงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงานจากสำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง โดยมี ทองดี ปาโส ผู้จัดการโรงงานพระประแดง ให้การต้อนรับ

ปภ.บูรณาการจังหวัดสำรวจพื้นที่ วางแผนบูรณาการจัดการน้ำที่เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกมิติ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขับเคลื่อนข้อสั่งการเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยบูรณาการบริหารจัดการน้ำให้มีความเชื่อมโยงทั้งระบบ พร้อมประสานผู้ว่าราชการจังหวัด

สถานีรักษ์น้ำ เขายายดา ต้นแบบการจัดการน้ำเพื่อความสุขของทุกคน ทั่วไป—๔ ก.ค. ๕๙

เพราะน้ำคือชีวิต แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ใครหลายคนเลือกที่จะทำลายแหล่งน้ำด้วยการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อจะพบว่าเมื่อป่าหาย สายน้ำก็แห้งเหือดลง พร้อมๆ กับรอยยิ้มที่จางหายไปของคนในพื้นที่ชุมชนเขายายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง รัฐกับการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๙

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง รัฐกับการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน :กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเผยโฉมนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 คณะนักวิจัยภายใต้ชื่อ NATS ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ได้เปิดตัวนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ซึ่งประกอบด้วย รถดูดส้วมอัจฉริยะที่แยกกากของแข็งออกจากของเหลว ส้วมไซโคลนที่อาศัยแรงโน้มถ่วงในการแยกสิ่งปฏิกูล

คูโบต้า, เอ็นทีที และเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่น ผนึกกำลังพัฒนาโซลูชั่นไอซีทีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการเก ไอที—๘ มิ.ย. ๕๙

บริษัทคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น บริษัทนิปปอน เทเลกราฟ แอนด์ เทเลโฟน คอร์ปอเรชั่น (เอ็นทีที) และบริษัทเอ็นทีที คอร์ปอเรชั่น (เอ็นทีที คอม) ประกาศข้อตกลงในการรวมโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการน้ำและการเกษตรของคูโบต้า

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โคราชติดตามแผนการพัฒนาลุ่มน้ำมูลแก้แล้งท่วม เกษตรฯ ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๕๙

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมแผนการพัฒนาลุ่มน้ำมูล

โคคา-โคลาฯ ชูการจัดการน้ำภายในองค์กรและชุมชน หัวใจสำคัญสู่การรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน โครงการ ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

ภายในองค์กร กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาฯ มุ่ง ลด (Reduce) การใช้น้ำ และนำน้ำที่บำบัดสะอาดแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอกของชุมชน ภายนอกองค์กร มุ่งคืนน้ำกลับสู่ชุมชน (Replenish) โดยร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

ร่วมสำรวจลุ่มน้ำสาขาลำภาชี พบแห้งแล้งที่สุดในรอบสิบปี ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

เร็วๆ นี้ โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ (ECOSWat) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมลงสำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำภาชี โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ