ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒:๔๗ น.

การกำกับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การกำกับดูแลกิจการ”

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับใหม่ ก้าวย่างสำคัญของตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน หุ้น—๒๑ มี.ค. ๖๐

ก.ล.ต. ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นบทบาทการเป็นผู้นำองค์กร

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดตัว หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) หุ้น—๒๑ มี.ค. ๖๐

?ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ หุ้น—๒ มี.ค. ๖๐

ดร.มาส ตันหยงมาศ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่วอน กทค. ลดค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม สื่อสาร—๒๔ ก.พ. ๖๐

สมาคมโทรคมนาคมฯ ขอ กทค. พิจารณาลดค่าธรรมเนียมด้านโทรคมนาคม อ้างเหตุรายได้จากการให้บริการลดลง และเจตนารมณ์ของกฎหมายให้เรียกเก็บโดยสะท้อนรายจ่ายในการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน กทค. อนุมัติลดค่าธรรมเนียม USO จากร้อยละ 3.75 ต่อปี เหลือร้อยละ 2.5

ETDA มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ไอที—๘ ก.พ. ๖๐

เพื่อแสดงความตั้งใจและให้ความตระหนักถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมให้ ETDA เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

กฟภ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๐

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

ภาพข่าว: สัมมนา CS Sharing 1/2560 หุ้น—๒๓ ม.ค. ๖๐

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดงานสัมมนา CS Sharing 1/2560 หัวข้อ "การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี" โดยได้รับเกียรติจาก ธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร ผู้อำนวยการอาวุโสและเลขานุการธนาคาร ธ.กรุงศรีอยุธยา รังสินี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ยกระดับ การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ในปี ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๐

ตั้งแต่ปี 2558 การไฟฟ้าภูมิภาค หรือ PEA ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานและพัฒนา เรื่อง Excellence in Governance มุ่งเน้นให้ PEA เป็นองค์กรที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ตามหลักธรรมาภิบาล

อีสท์ วอเตอร์ ปลื้มคะแนนประเมิน CG สูงขึ้น และติด 1 ใน 55 บริษัท หุ้นยั่งยืน หุ้น—๑๓ ธ.ค. ๕๙

อีสท์ วอเตอร์ เป็นปลื้มผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ยสูงถึง 96% อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมา และปีนี้ยังติด 1 ใน 55 บริษัท หุ้นยั่งยืน

บตท. อบรม CG ปี59 หุ้น—๒๙ พ.ย. ๕๙

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ให้การต้อนรับคุณรงค์รุจา สายเชื้อ อนุกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล บตท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance :CG)

ไทยคมมาตรฐาน CG ดีเลิศ IOD การันตี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สื่อสาร—๗ พ.ย. ๕๙

บมจ. ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

BWG เป็นปลื้มผลประเมิน CG ปี 59 การกำกับดูแลกิจการโดดเด่น ระดับดีเลิศ (5 หุ้น—๒๘ ต.ค. ๕๙

ทำเอาบรรดาผู้บริหารและพนักงานชาว BWG ปลื้มใจไปตามๆ กันกับ "ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2559 " ที่ทาง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) ได้เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) คว้า บจ.

ภาพข่าว: PHOL ปลื้มคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ดีเลิศ ต่อเนื่อง ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๙

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย ได้คะแนนประเมิน CG ระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ภาพข่าว: maiA นำสมาชิก 40 บริษัท ร่วมประชาพิจารณ์ หลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หุ้น—๙ ส.ค. ๕๙

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคม maiA กว่า 40 บริษัท เข้าพบนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หุ้น—๔ ส.ค. ๕๙

ดร.มาส ตันหยงมาศ (ขวาสุด) กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยา (Spacer)

การประชุม 2016 ATRC Dialogue ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต สื่อสาร—๒ ส.ค. ๕๙

สำนักงาน กสทช. จัดการประชุม "2016 ATRC Dialogue" โดยมีหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมในประเทศสมาชิกอาเซียน (ATRC Leaders) เข้าร่วมการหารือกันในประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) หุ้น—๒ ส.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "หลักการบริหารกิจการที่ดี" (Corporate Governance: CG Code) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในการบริหารกิจการ โดยมีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม

ภาพข่าว: คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมสัมมนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี สื่อสาร—๓๐ พ.ค. ๕๙

เร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ บมจ.ทีโอที และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ บมจ.ทีโอที

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ หุ้น—๒๗ พ.ค. ๕๙

ดร.มาส ตันหยงมาศ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวปราณี พรสุขสว่าง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

การกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะเป็นผลดีต่อธนาคารรัฐ หุ้น—๒๙ เม.ย. ๕๙

ฟิทช์ เรทติ้งส์มองว่าการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) จะได้รับอำนาจมากขึ้นในการกำกับดูแลกิจการเป็นการพัฒนาการที่ดีในด้านการกำกับกิจการ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของประเทศไทยเป็นหน่วยงานภายใ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดกิจกรรมส่งเสริมบริษัทคู่ค้าร่วมดำเนินธุรกิจ โดยเน้นความปลอดภัย พลังงาน—๕ เม.ย. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (แถวแรกที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2016 SSHE Contractor Forum ภายใต้แนวคิด "Strong and Sustained SSHE Culture for

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน การเคหะแห่งชาติ มอบสมาร์ทโฟน ฟรี พร้อมโปรโมชั่นโทรหากันฟรีตลอด 24 บ้าน/คอนโด—๒๘ มี.ค. ๕๙

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร (ที่สองจากขวา) กรรมการ การเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับ พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านธุรกิจภาครัฐ กลุ่มทรู

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย ร่วมใจต่อต้านทุจริต ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ที่ 3 จากซ้าย) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ "รวมใจไปรษณีย์ไทย

ภาพข่าว: ปตท. คว้า 2 รางวัลระดับสากล Corporate Governance Asia 2015 พลังงาน—๑๕ ม.ค. ๕๙

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบ 2