ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๓:๔๗ น.

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๖

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เพื่อติดตามและรับฟังการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้อง ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑

รมว.พม. ประธานพิธีลงนามในสัญญาเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๖

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พิธีลงนามในสัญญาเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ

พม. จัดประชุมหารือขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและผู ทั่วไป—๘ ก.ค. ๕๖

วันนี้ (๘ ก.ค.๕๖) นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมหารือขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและผู้ด้อยโอกาส เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ

เลขาฯ รมว.พม. มอบเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพฯ ระยะแรก ๕๔ โครงการ ทั่วไป—๕ ก.ค. ๕๖

วันนี้ (๕ ก.ค.๕๖) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ โครงการ

กรุงไทยขยายโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน หุ้น—๑๔ ม.ค. ๕๖

ธนาคารกรุงไทยขยายโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานถึงสิ้นปี เตรียมวงเงิน 2 พันล้านบาท ให้สถานประกอบการกู้เป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ส่วนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ธนาคารให้กู้เพื่อการค้า ในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ไลฟ์สไตล์—๒๔ ต.ค. ๕๕

ดร. นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2555 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ

ภาพข่าว: ตรวจพื้นที่เลือกตั้งกองทุนฯสตรี ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๕

นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวอนุตตมา อรมวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจพื้นที่เลือกตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วิเชียร ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๕

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ประเภทองค์กร

ภาพข่าว: คัดเลือก ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๕

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ประเภทองค์กร

เลขาฯ รมว.พม. “สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และร่าง ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๕๕

นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การแถลงข่าวผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และ ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ. ..... ณ

ภาพข่าว: สรุปความคิดเห็น ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๕๕

น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานแถลงข่าวผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ. .... โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข

เชิญชวนสมัครเข้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๕

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เชิญชวนสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามนโยบายรัฐบาล โดยจังหวัดมหาสารคาม ตั้งเป้าไว้ที่ 194,000 คนเศษ กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส

“ยุวสตรี” หนุน “กองทุนสตรีฯ” นิสิต-นักศึกษา ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๕

กองบรรณาธิการ InsideThaiGOV ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นิสิต นักศึกษา ในฐานะยุวสตรี ที่จะมาสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นางสาวรัตติยา

ภาพข่าว: "นางงาม" หนุน "กองทุนสตรีฯ" แห่สมัครสมาชิกคึกคัก ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๕

นางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2012 จำนวน 30 คน เพื่อสนับสนุนนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาล โดยผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2012

ภาพข่าว: กองทุนสตรี ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๕๕

นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมอภิปราย เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในงานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

พม. ร่วมขับเคลื่อน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีทุกมิติ ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๕๕

๒๕ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์

คปก.เสนอนายกฯออกระเบียบสำนักนายกฯตั้งกองทุนสตรีไม่เหมาะ หวั่นกู้ยืม ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๕๕

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 ต่อนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พม. ขับเคลื่อน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ” ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๕

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เพื่อเตรียมการเปิดตัวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ณ ห้อง ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓