ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๔๙ น.

กระทรวงสาธารณสุขโดย ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงสาธารณสุขโดย”

ปภ.ประชุมหารือจัดทำแนวปฏิบัติเชิงบูรณาการเตรียมพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบลา ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๗

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือจัดทำแนวทางปฏิบัติงานแบบบูรณาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเกิดการระบาดภายในประเทศ

กรม คร. ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทางน้ำ เพื่อเข้มมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเช สุขภาพ—๒๙ ส.ค. ๕๗

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีมาตรการการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางผ่านทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งด่านทางอากาศ ด่านท่าเรือ และด่านทางบก เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทั้งนี้ผลการตรวจเยี่ยม ด่านมีความพร้อม

กรม คร. จัดทำคำแนะนำสุขภาพผู้เดินทางข้ามพรมแดน 5 ภาษา สุขภาพ—๑๙ ส.ค. ๕๗

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคมีมาตรการการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดเชื้อระหว่างประเทศ ทั้งด่านทางอากาศ ด่านทางเรือ และด่านทางบกทั้งรถยนต์ รถไฟ ผลการตรวจสุขภาพยังไม่พบผู้ป่วย กรมควบคุมโรคได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คำแนะนำสุขภาพ

กรม คร. ชี้การดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ช่วยกรองโรคติดต่อข้ามแดนได้ สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๗

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ชี้กรมกฎอนามัยระหว่างประเทศ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกต้องถือปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือความเสี่ยงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อผู้เดินทาง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค ณ ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๗

นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายวชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 3 จากซ้ายมือ)

เตรียมพร้อมเครือข่ายห้องปฏิบัติการ รับมือไข้หวัดนก ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ สุขภาพ—๒ พ.ค. ๕๗

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การอนามัยโลก (WHO)และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สธ. นำร่องรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ในกลุ่มอายุ 20-50 ปีเริ่มจังหวัดแรกที่มุกดาหาร เป้าหมาย สุขภาพ—๒๘ มี.ค. ๕๗

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี ทั่วประเทศ นำร่องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในกลุ่มเป้าหมายประมาณ 1.6 แสนคน และจะขยายต่อในพื้นที่อื่นๆ หลังพบว่าในปี 2555 มีผู้ป่วยโรคคอตีบ จำนวน 63

ภาพข่าว: นานาชาตินมแม่ ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๕๗

นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย “ The Second International Conference on Breastfeeding Sick Babies “ ซึ่งจัดให้กับ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี พญ. ศิริพร กัญชนะ

ภาพข่าว: เปิดการอบรม ทั่วไป—๕ มี.ค. ๕๗

นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ปี พ.ศ. ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๗

นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

สธ. ดูแลสุขภาพเด็กไทย ใน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรค สุขภาพ—๑๓ ม.ค. ๕๗

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และ กรมสุขภาพจิต ได้ประสานสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก และมีมากกว่า 19,000 แห่งทั่วประเทศให้มีคุณภาพและปลอดโรค

ตรวจสุขภาพฟรีและบรรยายสมุนไพรบำรุงร่างกายในฤดูหนาว สุขภาพ—๒๒ พ.ย. ๕๖

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดอาจารย์หยางเป็นศูนย์สุขภาพ เปิดสอนวิชาชี่กงเพื่อสุขภาพ โดยได้รับรองจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อาคารกรมการแพทย์ DMS.6 กระทรวงสาธารณสุข โดยมีอาจารย์หยางเผยเซิน เป็นผู้ก่อตั้งและเผยแพร่ วิชาชี่กง เช่น ชี่กงบำบัดโรค ชี่กงมวยเบญจลีลา

ภาพข่าว: งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสื่อสารระดับผู้บริหาร ทั่วไป—๕ พ.ย. ๕๖

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย (ตรงกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสื่อสารระดับผู้บริหาร โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขโดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริชมอนด์ (ท่านที่ 3 จากซ้ายมือ)

ภาพข่าว: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขที่โรงแรมริชมอนด์ ทั่วไป—๔ ต.ค. ๕๖

นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวรณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ท่าน 3 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี

ภาพข่าว: การประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ที่...โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขภาพ—๑๖ ก.ค. ๕๖

สรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ "สิทธิและการเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์ : ประเทศไทยสู่อาเซียน" จัดโดย กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4 สุขภาพ—๒๙ พ.ค. ๕๖

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดงาน การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพข่าว: การขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๕๖

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาความรู้ด้านการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย

สธ. จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารนำร่อง 4 ภูมิภาค รองรับแหล่งท่องเที่ยวเมื่อไทยก้าวสู่ AEC สุขภาพ—๑ เม.ย. ๕๖

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจับมือเทศบาลนครนนนทบุรีจัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารจากทั่วประเทศ เตรียมพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารในแหล่งท่องเที่ยวรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 พร้อมมอบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม รวม 417

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๕๖

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เสนอ ครม.กำหนดเป้าหมาย “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง”เป็นวาระแห่งชาติปี 2556-2558 มุ่งประชาชนสุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน

๕ จังหวัดแกนนำ รวมพลังทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมสร้างสุขภาพคนไทย ชูภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๕๖

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ ๕ จังหวัดแกนนำ จัดกิจกรรมพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสุขภาพคนไทยทั่วประเทศ ชูภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ภาคเหนือเริ่มเป็นภาคแรก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว

ตรวจสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน ฟรี สุขภาพ—๕ ก.พ. ๕๖

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดอาจารย์หยางเป็นศูนย์สุขภาพ เปิดสอนวิชาชี่กงเพื่อสุขภาพ โดยได้รับรองจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อาคารกรมการแพทย์ DMS.6 กระทรวงสาธารณสุข โดยมีอาจารย์หยางเผยเซิน เป็นผู้ก่อตั้งและเผยแพร่วิชาชี่กง เช่น ชี่กงบำบัดโรค ชี่กงมวยเบญจลีลา

สธ. เปิดศูนย์เครื่องยาสมุนไพร เป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้พืชสมุนไพรไทย สุขภาพ—๒๘ ก.ย. ๕๕

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดศูนย์เครื่องยาสมุนไพรไทย เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องยาสมุนไพรที่ได้ทำการศึกษาวิจัยแล้ว พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรได้เข้าชมและศึกษาเรียนรู้

เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการแข่งขัน ทูบีนัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซต์ 55 ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๕

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขปลุกวัยทีนร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย โชว์พลังแดนซ์To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2013”ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯพร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต

ชวนน้องเยาวชนร่วมโครงการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซต์ฯ ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๕

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขปลุกวัยทีนร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย โชว์พลังแดนซ์To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2013”ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯพร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต

สธ. เชิญประชาชนร่วมปลุกกระแสสุขภาพดีในงาน “สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๕

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน “สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม

สธ.เตรียมพร้อมศูนย์วิทย์ฯ 14 แห่ง ตรวจเชื้อมือเท้าปาก สุขภาพ—๒๖ ก.ค. ๕๕

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสโรคมือ เท้า ปาก หรือวิธี PCR

กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรับมอบเวชภัณฑ์ยารักษาการติดเชื้อและยารักษาตาแดงอักเสบมูลค่ากว่า 1 ล้าน 2 สุขภาพ—๑๖ พ.ย. ๕๔

พิธีรับมอบเวชภัณฑ์ยารักษาการติดเชื้อและยารักษาตาแดงอักเสบมูลค่ากว่า 1 ล้าน 2 แสนบาทระหว่าง...กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดย...พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์บริษัทLEO Pharma ประเทศไทย โดย...เภสัชกรวิรัตน์ โพธิ์ทองคำพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโส LEO

ภาพข่าว: นายวิทยา บุรณศิริ รมต.กระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิดการประชุม ที่..โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๔

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี สุชาติ เกตุนวม ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดงาน “คุณค่าของวัคซีนเพื่อประชาชน…วัคซี สุขภาพ—๑๕ ก.ย. ๕๔

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจากองค์กรแพทย์ต่างๆ อาทิ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

งานแถลงข่าวเปิดตัวโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา @Android ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๔

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข