Monday July 28, 2014 17:19

กระทรวงการคลั Press Releases

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ทั่วไป—28 Jul 14

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมทางศุลกากรของสำนักต่างๆและ สำนักสืบสวนและปราบปรามโดยให้มีความร่วมมือและบูรณาการกันอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆโดยมีรายละเอียดดังน

การหารือเพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ทั่วไป—28 Jul 14

กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังเข้าร่วมกับสมาชิกอาเซียนในการหารือกับกระทรวงการคลังสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงรายละเอียดการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้เสนอแนวคิดในการจัดตั้ง โดยธนาคารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ และจะเป็นแหล่งเงินทุนอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซีย ซึ่งมีความต้องการเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสูงมาก

ทั้งนี้ คสช. ได้ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดย คสช.ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรายงานผลการหารือให้ คสช. ทราบในรายละเอียด เพื่อขออนุมัติลงนาม MOU ต่อไป

การขยายบทบาทของการประกันภัยเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ ทั่วไป—28 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—28 Jul 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning)ของกรมบัญชีกลาง และคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ครั้งที่3/2557 โดยมีผู้บริหารกรมบัญชีกลาง

ปตท. ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซเรียบร้อยแล้ว เตรียมแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซเป็นบริษัทตามนโยบายภาครัฐ พลังงาน—28 Jul 14

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดว่า ปตท. ดำเนินการส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองยังไม่ครบถ้วน

ภาพข่าว: ธ.ก.ส. ประกาศปฏิญญาเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—28 Jul 14

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ร่วมเสวนากำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์พร้อมประกาศปฏิญญาบางเขน

ภาพข่าว: โครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—25 Jul 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/2557 โดยมีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลังและประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประกาศปฏิญญาเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—25 Jul 14

ธ.ก.ส. ประกาศปฏิญญาเกษตรอินทรีย์ นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ร่วมเสวนากำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ พร้อมประกาศปฏิญญาบางเขนว่าด้วยการประสานพลังร่วมกันของ

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของ ทั่วไป—24 Jul 14

นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐคลังสินค้าฟอร์จูน ฟอเอฟเวอร์ (หลังที่ 2) พร้อมคณะ ณ จังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 21 กรกฎาคม

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 การจัดเก็บรายได้รัฐบาลยังคงได้รับผลกระทบ ทั่วไป—23 Jul 14

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า “การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น 1,552,633 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 110,242 ล้านบาท

การมีผลบังคับใช้ของความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง (Chiang Mai หุ้น—22 Jul 14

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน +3 (ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และธนาคารกลางฮ่องกง ได้ลงนามในความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง (Chiang Mai Initiative

ภาพข่าว: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ชุดที่ 93 หุ้น—22 Jul 14

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 93 ณหจก.ไทยเสรีกรุ๊ป 339 (หลัง 1 และหลัง 2) อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. หุ้น—22 Jul 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืมประจำปีการศึกษา พ.ศ.

บสย. ผนึก สมาคมธนาคารไทย -สภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ร่วมส่งความสุข SMEs ทั่วไทย ฟรี ! หุ้น—21 Jul 14

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ผนึก สมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมส่งความสุข SMEs ทั่วไทย ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก วงเงินอนุมัติ 55,000 ล้านบาท เริ่มใช้ทันที มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2557 ทั่วไป—17 Jul 14

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดังนี้ ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล ในเดือนมิถุนายน 2557

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการตามแผนการตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ณ ทั่วไป—17 Jul 14

นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ ๒๖และคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจปริมาณและคุณภาพข้าว ณ จังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม

ภาพข่าว: การประชุมสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ ทั่วไป—16 Jul 14

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการประชุมสรรพากรภาคสรรพากรพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดเก็บภาษีสำหรับไตรมาสสุดท้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่7 กรกฎาคม

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี ทั่วไป—14 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ภาพข่าว: การตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ จ.สิงห์บุรี ทั่วไป—14 Jul 14

นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพคงเหลือข้าว บริษัทเค.แอล.วี.โลจิสติกส์ จำกัด (หลังที่ 1) อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม

ภาพข่าว: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี ทั่วไป—14 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9กรกฎาคม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากร ทั่วไป—14 Jul 14

อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ WCO ROCB A/P นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Kazunari IGARASHI หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การศุลกากรโลก (WCO ROCB

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 ทั่วไป—09 Jul 14

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีจำนวน 5,532,514.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 45.91 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล

ภาพข่าว: บสย.ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือ SMEs และรายละเอียดโครงการได้รับอนุมัติจากคสช.แก่ถาบันการเงินทั้ง หุ้น—10 Jul 14

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือ

ภาพข่าว: พิธีมอบหมวกกันน๊อคเด็ก ทั่วไป—03 Jul 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ลออเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเป็นประธานในพิธีมอบหมวกกันน๊อคเด็ก โครงการคิดส์ (เด็ก)...ห่วงหัวระหว่าง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดนิทรรศการ 140 ปี กรมศุลกากรไทยฯ ทั่วไป—01 Jul 14

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “140 ปีกรมศุลกากรไทย โปร่งใส ใส่ใจบริการ มาตรฐานสากลกรมศุลกากรคืนความสุขให้ประชาชน” และร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมศุลกากร 140 ปี ณ ลานเอนกประสงค์กรมศุลกากร

โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั่วไป—01 Jul 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด “โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสรรพสามิต”เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำงานให้มีความซื่อสัตย์

ภาพข่าว: บสย. ร่วมงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งทุนสุพรรณบุรี หุ้น—30 Jun 14

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย นายวิเชษฐวรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนสุพรรณบุรี” ซึ่งจัดโดย บสย. ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพข่าว: บสย.ร่วมหารือ ออมสิน หุ้น—30 Jun 14

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมผู้บริหารฝ่ายการตลาดและกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เข้าพบ ดร.ธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั่วไป—30 Jun 14

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดำเนินการออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2557 ทั่วไป—27 Jun 14

“เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2557 บ่งชี้เศรษฐกิจไทยด้านการใช้จ่ายในประเทศเริ่มดีขึ้น ขณะที่วิกฤติการเมืองคลี่คลาย ทำให้การใช้จ่ายรัฐเร่งขึ้น และเอกชนมั่นใจขึ้น แต่การใช้จ่ายต่างประเทศเริ่มลดลงทั้งส่งออกสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม