ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๓๔ น.

กระทรวงการคลั ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลั”

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการด้านลงทุนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 7/2559 ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านลงทุนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม

มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเนื่องจาก SMEs ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบกิจการ SMEs ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการ SMEsบางรายอาจประสบปัญหา เช่น มีปัญหาหนี้ค้างชำระ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี อยู่ระหว่างการบังคับคดี เป็นต้น ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ อีกทั้ง ผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่ประสบปัญหามักต้องการการสนับสนุน

ในส่วนของทุนมากกว่าส่วนของสินเชื่อ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบมาตรการฟื้นฟูกิจการ SMEsผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กองทุนฯ) ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูกิจการ SMEs ที่ประสบปัญหา โดยการอุดหนุนร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุน เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1) รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณให้กับกองทุนฯ เพิ่มเติม จำนวน 2,000 ล้านบาท และในอนาคตกระทรวงการคลังจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติมให้กับกองทุนฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่กล่าวต่อไป

2) กำหนดให้ สสว. นำเงินที่ได้รับอุดหนุนแยกบัญชีเป็นการเฉพาะเพื่อใช้ในการอุดหนุน ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุน

ภาพข่าว: ธพว. แถลงข่าวผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปี 2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 มีกำไรสุทธิ 206 ล้านบาท ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 มีกำไรสุทธิรวม 1,104

ธพว.โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 59 เข้าเป้าทุกด้าน มีกำไรสุทธิ 1,104 ล้านบาท พร้อมผนึกพันธมิตร ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

ในวันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้แถลงข่าว ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 โดย นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. (SME Development Bank)

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559) จัดเก็บได้ 1,793,590 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,807,149 ล้านบาท

ครึ่งปีแรก..! คปภ.เอาจริงเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายแล้ว 27 ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ (วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559) สำนักงาน คปภ. ได้ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สถาบันคุ้มครองเงินฝากแถลงผลการดำเนินงาน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 หุ้น—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยถึงความคืบหน้า การดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 รวมถึงความคืบหน้าเรื่องการขยายเวลาคุ้มครองเงินฝาก โดยมีสาระสำคัญ

ความเชื่อมั่นนักธุรกิจกระเตื้องขึ้น หลังภาครัฐเดินหน้ากระตุ้นการลงทุน หุ้น—๒๗ ก.ค. ๕๙

ดัชนีธุรกิจกรุงไทยไตรมาส 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เหนือระดับปกติ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นใน 3 เดือนข้างหน้า ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง นักธุรกิจส่วนใหญ่เห็นว่าเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคตจะยังคงขยายตัว

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรเปิดการสัมมนา โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล" ให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านทอง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายภาษีที่เกี่ยวกับระบบบัญชีและภาษีธุรกิจค้าทองคำ

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2559 โดยเป็นการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2259 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่26 กรกฎาคม

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2559 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 5,977,353.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.35 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,415,020.02 ล้านบาท

บสย. เปิดโครงการ TCG-Financial Literacy ปูพรมSMEs 4 ภาค เติมความรู้ทางการเงิน ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

บสย. เปิดตัวโครงการ TCG-Financial Literacy ปูพรมSMEs 4ภาค เสริมความแกร่ง SMEs ด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย สัญญาจำนำ จำนอง ร่วมกับพันธมิตร ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรพากร กรมบังคับคดี และบีโอไอ นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงจับกุมบุหรี่กำเนิดต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 9 ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 9 ล้านบาท ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรประชุมหารือกับ CBP Director, International Organizations and Agreements General—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr.David Dolan, CBP Director, International Organizations and Agreements Division พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐ (U.S. Customs and Border Protection หรือ CBP)

กรมศุลกากรจับกุมบุหรี่กำเนิดต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 9 ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559) เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 9

ภาพข่าว: ผอ. สคร. ร่วมแสดงความยินดีที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคร. ร่วมแสดงความยินดีแก่นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน : คณะทำงานย่อยพิจารณาข้อที่ 1 ข้อเสนอการใช้ประโยชน์ที่ดิน : คณะทำงานย่อยพิจารณาข้อที่ 2 รูปแบบการจำลองเชิงธุรกิจ

ภาพข่าว: การประชุมหารือการก่อสร้างสถานีขนส่งชดเชยบนโรงจอดรถและเชื่อมบำรุงรถไฟฟ้า ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการก่อสร้างสถานีขนส่งชดเชยบนโรงจอดรถและเชื่อมบำรุงรถไฟฟ้า โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมขนส่งทางบก ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 26

ภาพข่าว: การประชุมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีอสังหาริมทรัพย์รอการขาย ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (Non-Performing Assets: NPA) โดยมีผู้แทนจากกรมบังคับคดีธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมการประชุม ณ

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และนายสุรชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ระหว่าง คปภ. และ ขสมก. ณ

คปภ. ลงนามเอ็มโอยู ขสมก. เพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มครองประชาชน พร้อมหนุนติดกล้องบันทึกภาพ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เปิดเผยว่า จากการที่คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เข้าหารือกับสำนักงานคปภ. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรตรวจราชการด่านศุลกากรอรัญประเทศ ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการด่านศุลกากรอรัญประเทศ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของด่านฯ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้ ได้เป็นประธานในพิธีทำลายของกลาง IPR

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม

ภาพข่าว: บสย. ประชุมมอบนโยบายให้ฝ่ายกิจการสาขา ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้ฝ่ายกิจการสาขา ทั้ง 11 สาขาทั่วประเทศ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยมีนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ