ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๐๗ น.

กระทรวงการคลั ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลั”

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๑

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล เพื่อช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและการคลังของสถานพยาบาล

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๑

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 8 ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมอบโชคเงินล้านในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8

กจ. บตท. นำคณะผู้บริหาร/พนักงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๑

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กรกลุ่มที่1 นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง บตท.

ภาพข่าว: กรมสรรพากรจัดอบรมนักบริหารระดับกลาง ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นบก.) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี โดม บินซอเล็ม

ภาพข่าว: การสัมมนาการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ ค.ต.ป. กระทรวงการคลังร่วมการสัมมนาการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน

นักเศรษฐศาสตร์ชี้สัญญาณดีรายได้บุหรี่เข้าเป้า จับตาคลังออกมาตรการภาษีใหม่ช่วยโรงงานยาสูบ ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

จากการที่นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์การจัดเก็บภาษีบุหรี่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากการใช้ภาษีอันตราใหม่เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา โดยรายได้การจัดเก็บภาษีบุหรี่ในเดือน ธ.ค. 60 ของปีงบประมาณ 2561

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ประชุมหารือข้อราชการกับนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และร่วมประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ภาพข่าว: รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษรายการเดินหน้าประเทศไทย ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น "เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศในปี 2560 ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศในปี 2560ซึ่งกรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีดังกล่าว

ผลมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศในปี 2560 ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๑

ตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ในปี 2560 โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปในปี 2560 เป็นจำนวน 1.5

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๑

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5 ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๑

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย

ภาพข่าว: แถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๑

นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๑

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 2

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการประชุม ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ 1) มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครด ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๑

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ร่วมกับผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: รองนายกฯ ประชุมติดตามงาน ธ.ก.ส. ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๑

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 ทั่วไป—๓ ม.ค. ๖๑

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 6,325,468.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,959,326.12 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 956,649.10 ล้านบาท

ภาพข่าว: โฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์รายการห้องข่าวธุรกิจ ทางช่อง Nation TV ทั่วไป—๓ ม.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการห้องข่าวธุรกิจ ทางช่อง Nation TV 22 ในประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2561 และแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชนในการลงทุน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแก่ประชาชน ทั่วไป—๓ ม.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการนำสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น Bitcoin Ethereum Litecoin เป็นต้น มาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ทั่วไป—๓ ม.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม หุ้น—๒๙ ธ.ค. ๖๐

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ นั้น กระทรวงการคลังขอเรียนว่า