ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๖:๐๙ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์ ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๘

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย

ภาพข่าว: TRC ร่วม พิธีมอบประทานบัตร บมจ.เหมืองแร่โปแตชอาเซียน ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๘

นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่3จากขวา) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ร่วมงาน พิธีมอบประทานบัตร นายจักฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ บริษัท เหมืองแร่โปแตซ อาเซียน จำกัด(มหาชน)

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ. ตาก ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๘

นายราฑพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย

รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในพิธีสาร 7 เรื่องระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค : กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: รมว.คลังลงนามในพิธีสาร7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่ ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๘

วันนี้ (วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.00-14.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในพิธีสาร 7 เรื่องระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค :

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Circulating Coins Expert Director, Monnaire de ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๘

นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mrs. Nathalie Pasquet, Circulating Coins Expert Director, Monnaire de Paris ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายพิเศษ มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษ “มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558” ในการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ โดยมีนายวัลลภ พริ้งพงษ์

คตง.มีมติเห็นชอบกับผลการตรวจสอบของ สตง. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ของ อปท. ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการพิจารณาผลการตรวจสอบ โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ ของ อปท. ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ The Lord Mayor of the City of Londonc and British ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Alan Yellow, The Lord Mayor of the City of Londonc และ H.E. Mr Mark Kent, British Ambassador to Thailand

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรชุมพรและด่านศุลกากรระนอง ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรชุมพร พร้อมตรวจดูเครื่อง Mobile X–Ray ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีนายชัยบูรณ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2558โดยมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ณ

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้การต้อนรับ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสหารือภาวะเศรษฐกิจและการค้า ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงผลจ่ายสินไหมฯ มหาอุทกภัย ปี 54 หุ้น—๒๒ ก.พ. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว “การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน กรณีมหาอุทกภัย ปี 2554” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างๆ

ภาพข่าว: รมช.คลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมสรรพสามิต ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมสรรพสามิต ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสมิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 หุ้น—๒๐ ก.พ. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558) เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจัดเก็บได้ 665,222 ล้านบาท

ภาพข่าว: รมว.คลังเปิดงาน Money Expo Pattaya 2015 หุ้น—๑๗ ก.พ. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 5 (Money Expo Pattaya 2015) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beautiful ASEAN” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลีฟ พัทยา

กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร. ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

กระทรวงการคลังจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทของ อปพร. เป็นเงินโดยเร็วหลังการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 ในวันนี้ (12 ก.พ.) ว่า

ภาพข่าว: รมช.คลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 2/2558 ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งหนังสือให้คลังดำเนินการนั้น

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๕๘

ขุนคลังจ่อเสนอ ครม.ไฟเขียวปฏิรูปโครงสร้างภาษีสิ่งปลูกสร้างใหม่ เล็งชง ครม.ภายในเดือนก.พ.นี้ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล-กระทรวง-กรม สู่ข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมมั่นใจ เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวที่ 4%

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยเสนอไป 3 อัตรา คือ ที่ดินเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย กำหนดเพดานภาษีไว้ 0.5% แต่จะเริ่มจัดเก็บเพียง 0.01%

ภาพข่าว: รมช.คลังมอบนโยบาย ธอส. หุ้น—๑๓ ก.พ. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รับมอบของที่ระลึกจากนายเกริก วณิกกุล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่ ธอส. โดยมี นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส.

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๘

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือคณะกรรมการ PPP ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นประธานการประชุม ได้มีมติดังนี้ ๑.

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๘

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ก.พ.นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ภาพข่าว: เปิดตัวทีม สิงห์อมควัน สโมสรฟุตบอลยาสูบ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวทีม “สิงห์อมควัน” สโมสรฟุตบอลยาสูบ หรือยาสูบ เอฟซี โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ เป็นประธานสโมสรฟุตบอลยาสูบ และสโมสรจะลงแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 1 “ยามาฮ่า

ภาพข่าว: ยอดจองสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษของ ธอส. ในงาน Money Expo Pattaya 2015 มูลค่ารวมกว่า 3,650 หุ้น—๑๒ ก.พ. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดบูธ ธอส. ในงาน มหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 5 หรือ Money Expo Pattaya 2015” โดยมี คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส. นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนายสันติ