ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒:๕๐ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: รองนายกฯ พร้อม รมว.คลัง และคณะ เยือนประเทศอิหร่านอย่างเป็นทางการ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ คณะผู้แทนจากภาคเอกชน และธนาคารแห่งประเทศไทย เดินทางเยือนประเทศอิหร่านอย่างเป็นทางการ โดยร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเศรษฐกิจไทย-อิหร่าน

การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) (ช่วงบ่าย) หุ้น—๕ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ "แนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion and Policy)" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก 2 ท่าน คือ Mr. Xavier Forneris, Senior Investment Policy Officer, Trade and Competitiveness, World Bank และ Mr. Harald Jedlicka, Senior Investment Policy Officer, Trade and Competitiveness, World Bank ซึ่งมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

Mr. Xavier Forneris ได้กล่าวถึงภาพรวมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ คือ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง นอกจากนี้ประเทศไทยมีโอกาศในการดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับประเด็นที่เห็นว่าประเทศไทยควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้แก่ การคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreements: IIAs) และความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทวิภาคี (Bilateral Investment Treaty: BIT) ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการไม่เลือกประติบัติ การประติบัติเยี่ยงคนชาติ การคุ้มครองการยึดทรัพย์ การประกันการเวนคืน และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ หากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (The Trans-Pacific Part

การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) หุ้น—๕ ก.พ. ๕๙

กระทรวงการคลังได้จัดการสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของมาตรการและนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนให้ปี 2559 เป็นปีทองแห่งการลงทุนของประเทศไทย

ภาพข่าว: การตรวจราชการพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ท้องที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 เมื่อวันที่ 2

ภาพข่าว: พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า หุ้น—๔ ก.พ. ๕๙

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management

พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำปร Stcoks—๔ ก.พ. ๕๙

สำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to SupportFinancial

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายประสิทธิ์ สืบชนะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

สบน. - พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย General—๔ ก.พ. ๕๙

โครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพข่าว: การประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในโอกาสการจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อลดการเกิดภาษีมูลค่าเพิ่มนอกระบบ (VAT GAP)ระหว่างวันที่ 20

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 3

ภาพข่าว: หลักสูตร TEPCoT จัดงาน Dinner Talk สองแพร่งเศรษฐกิจ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

?หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 1-8 จัดงาน Dinner Talk "สองแพร่งเศรษฐกิจ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย" โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

สรรพสามิตแถลงผลการปราบปราม ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในรอบปีงบประมาณ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้ กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน

กรมธนารักษ์ส่งช้างไทยคู่แม่-ลูก ผงาดแข่งตลาดเหรียญกษาปณ์โลก ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ช้างป่า ด้วยรูปแบบช้างไทยคู่แม่-ลูก ที่สื่อถึงความรักและผูกพัน ที่สำคัญจากความเชื่อ ความศรัทธาช้างคือสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและบารมี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพข่าว: การประชุมหารือผลความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็น ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือผลความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็น และความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาสะพานปลา โดยมี นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 302

ภาพข่าว: รมว.คลังประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนของจีนในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ร่วมการประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของจีน ได้แก่ China Investment Corporation (CIC), China Minmetals Corporation, China National

ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

ตามที่กระทรวงการคลังได้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 จำนวน 50,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจีนสนใจลงทุนในกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "บริษัทการลงทุนแห่งชาติจีน (China Investment Corporation : CIC) ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ ทั่วโลก รวมกว่า 740,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ภาพข่าว: การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2559 ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มกราคม

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 และ 2559เศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนมกราคม 2559 ว่า "เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.9

ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ซึ่งเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 สะท้อนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

"เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 สะท้อนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

"เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 สะท้อนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา

ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงข่าวการเข้าเป็นสมาชิก AIIB ของประเทศไทยและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐา ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวเรื่อง"โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และการเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) ของประเทศไทย" ณ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกหรือเหรียญที่ระลึก ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกหรือเหรียญที่ระลึก ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 มกราคม

กฎระเบียบเพื่อรองรับการปรับเพิ่มมูลค่าโครงการ PPP เป็น 5,000 ล้านบาท มีความพร้อมแล้ว ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน

ภาพข่าว: พิธีเปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ (กลาง) ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หลักสูตรผลิตที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา และส่งเสริมในการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสังกัดกระทรวงการคลัง

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ เป็นต้น โดยสาเหตุประการหนึ่งมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา