Wednesday July 30, 2014 01:50

กระทรวงการคลัง Press Releases

ภาพข่าว: ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน ปี 2 หุ้น—29 Jul 14

นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสรักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสินแถลงข่าวโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 เปิดโอกาสนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจับกุมสุกรแช่แข็ง จำนวน 400 ตัว มูลค่ากว่า 400,000 บาท และจับกุมขบวนการลักลอบเครื่องสำอางใช้สิทธิสินค้าถ่ายลำไปประเทศเพื่อนบ้าน ทั่วไป—29 Jul 14

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสุกรแช่แข็ง (หมูกี้)ลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 400 ตัว มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ทั่วไป—29 Jul 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2558เพื่อให้ผู้เข้าฟังการประชุมชี้แจงมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในด้านต่างๆอย่า

ภาพข่าว: บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—29 Jul 14

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหามหาราชินี โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจปริมาณและคุณภาพข้าว ทั่วไป—29 Jul 14

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 25 ลงพื้นที่เพื่อตรวจปริมาณและคุณภาพข้าว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17-18 และ 22 กรกฎาคม

ภาพข่าว: การประชุมหารือถึงแนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—29 Jul 14

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจโดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาทิ

ภาพข่าว: หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะ บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา ทั่วไป—29 Jul 14

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหามหาราชินี โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ทั่วไป—28 Jul 14

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมทางศุลกากรของสำนักต่างๆและ สำนักสืบสวนและปราบปรามโดยให้มีความร่วมมือและบูรณาการกันอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆโดยมีรายละเอียดดังน

การหารือเพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ทั่วไป—28 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

การขยายบทบาทของการประกันภัยเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการ ทั่วไป—28 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—28 Jul 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning)ของกรมบัญชีกลาง และคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ครั้งที่3/2557 โดยมีผู้บริหารกรมบัญชีกลาง

ปตท. ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซเรียบร้อยแล้ว เตรียมแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซเป็นบริษัทตามนโยบายภาครัฐ พลังงาน—28 Jul 14

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดว่า ปตท. ดำเนินการส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองยังไม่ครบถ้วน

ภาพข่าว: ธ.ก.ส. ประกาศปฏิญญาเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—28 Jul 14

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ร่วมเสวนากำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์พร้อมประกาศปฏิญญาบางเขน

ภาพข่าว: โครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—25 Jul 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการจัดเวทีให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกรมสรรพสามิตเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/2557 โดยมีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลังและประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประกาศปฏิญญาเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—25 Jul 14

ธ.ก.ส. ประกาศปฏิญญาเกษตรอินทรีย์ นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ร่วมเสวนากำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ พร้อมประกาศปฏิญญาบางเขนว่าด้วยการประสานพลังร่วมกันของ

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของ ทั่วไป—24 Jul 14

นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐคลังสินค้าฟอร์จูน ฟอเอฟเวอร์ (หลังที่ 2) พร้อมคณะ ณ จังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 21 กรกฎาคม

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 การจัดเก็บรายได้รัฐบาลยังคงได้รับผลกระทบ ทั่วไป—23 Jul 14

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า “การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น 1,552,633 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 110,242 ล้านบาท

การมีผลบังคับใช้ของความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง (Chiang Mai หุ้น—22 Jul 14

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน +3 (ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และธนาคารกลางฮ่องกง ได้ลงนามในความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง (Chiang Mai Initiative

ภาพข่าว: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ชุดที่ 93 หุ้น—22 Jul 14

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 93 ณหจก.ไทยเสรีกรุ๊ป 339 (หลัง 1 และหลัง 2) อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. หุ้น—22 Jul 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืมประจำปีการศึกษา พ.ศ.

บสย. ผนึก สมาคมธนาคารไทย -สภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ร่วมส่งความสุข SMEs ทั่วไทย ฟรี ! หุ้น—21 Jul 14

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ผนึก สมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมส่งความสุข SMEs ทั่วไทย ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก วงเงินอนุมัติ 55,000 ล้านบาท เริ่มใช้ทันที มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2557 ทั่วไป—17 Jul 14

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดังนี้ ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล ในเดือนมิถุนายน 2557

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการตามแผนการตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ณ ทั่วไป—17 Jul 14

นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ ๒๖และคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจปริมาณและคุณภาพข้าว ณ จังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม

ภาพข่าว: การประชุมสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ ทั่วไป—16 Jul 14

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการประชุมสรรพากรภาคสรรพากรพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดเก็บภาษีสำหรับไตรมาสสุดท้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่7 กรกฎาคม

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี ทั่วไป—14 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ภาพข่าว: การตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ จ.สิงห์บุรี ทั่วไป—14 Jul 14

นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพคงเหลือข้าว บริษัทเค.แอล.วี.โลจิสติกส์ จำกัด (หลังที่ 1) อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม

ภาพข่าว: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี ทั่วไป—14 Jul 14

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9กรกฎาคม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากร ทั่วไป—14 Jul 14

อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ WCO ROCB A/P นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Kazunari IGARASHI หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การศุลกากรโลก (WCO ROCB

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 ทั่วไป—09 Jul 14

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีจำนวน 5,532,514.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 45.91 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล

ภาพข่าว: บสย.ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือ SMEs และรายละเอียดโครงการได้รับอนุมัติจากคสช.แก่ถาบันการเงินทั้ง หุ้น—10 Jul 14

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือ