ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘:๒๗ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๗

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแ

ธ.ก.ส.ขับเคลื่อนพลัง สกต.เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 9 ชนิด หุ้น—๑๖ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ธ.ก.ส.เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรไทยผ่าน สกต. หวังเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรหลัก 9 ชนิด พร้อมอัดสินเชื่อ 30,000 ล้านบาทผ่านองค์กรเกษตรกรเพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) มาตั้งแต่ปี 2534 เพื่อเป็นกลไกในการสร้างพลังและอำนาจต่อรองทางการตลาดของเกษตรกร เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไปจำหน่าย การแปรรูปผลผลิตของสมาชิกเพี่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของ สกต.สอดคล้องกับแผนปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ธ.ก.ส.จึงได้จัดประชุมสัมมนา สกต.ทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศในหัวข้อ “สกต. ร่วมใจปฏิรูปเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน” ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายดังกล่าว

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปการดำเนินงานของขบวนการ สกต. และกำหนดรูปแบบการจัดหาปัจจัยการผลิตผ่านขบวนการ สกต. การเพิ่มประสิทธิภาพ การรวบรวมผลผลิตของ สกต. ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ สกต.มีความเข้มแข็งสามาร

ภาพข่าว: รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15

ภาพข่าว: รมว.คลังให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ Bloomberg News ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่Mr.Tony Jordan, Bangkok Bureau Chief จาก Bloomberg Newsในประเด็นสภาวะเศรษฐกิจไทยปัจจุบัน ณห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้การต้อนรับ H.E. Soung Mengkea ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ H.E. Soung Mengkea ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กัมพูชาพร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการด้านเศรษฐกิจโดยมีผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น

รมว.คลัง หารือ รมช.คลังจีน ให้มั่นใจและสนับสนุนรัฐบาลไทยในการปฏิรูป ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ใช้โอกาสระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Finance Ministers’ Meeting: ASEM FinMM) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี

รมว.คลังเรียกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย และชักจูงเอเชีย-ยุโรปให้ร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้ใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม (Asia-Europe Finance Ministers’ Meeting: ASEM FinMM) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือทวิภาคีกับ รมช.คลังจีน ในการประชุม ASEM FinMM ครั้งที่ 11 ณ ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr.Shi Yaobin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของจีน ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม (Asia-Europe Finance Ministers’ Meeting : ASEM FinMM) ครั้งที่

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๗

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนว

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๗

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจับมือจิสด้าใช้ดาวเทียมช่วยสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๗

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นำโดยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการอำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา(ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(จิสด้า) ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังให้การต้อนรับ Economic Minister หุ้น—๑๒ ก.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.Akihiko Uchikawa, Minister -Economic Section, Embassy of Japan in Thailandหารือข้อราชการด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 3สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 กันยายน

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

นายสุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 ท้องที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557 ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีจำนวน 5,662,574.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.85 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล

โรงงานยาสูบนำเทคโนโลยีดาวเทียมช่วยสำรวจพื้นที่ปลูกยาสูบ ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

ยาสูบรุกแผนพัฒนาคุณภาพใบยา ประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตใบยาไทยให้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมบุหรี่ทั่วโลก นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดการสัมมนา เรื่อง หยุดคอร์รัปชั่น เพื่อประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "หยุดคอร์รัปชั่น เพื่อประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า"เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึก ปลูกจิตอาสาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ด

รายงานตลาดที่อยู่อาศัยตามแนวถนนพหลโยธิน (อ.คลองหลวง)และถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธานี โดย บ้าน/คอนโด—๙ ก.ย. ๕๗

อำเภอคลองหลวง เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มการเติบโตของที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธินและถนนคลองหลวง(ทางหลวง 3214) ช่วงคลอง 1-4 ซึ่งแยกออกจากถนนพหลโยธิน มีที่อยู่อาศัยบริเวณนี้หลายโครงการ เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก โดยมีถนนกาญจนาภิเษก

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557แก่กองทุนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีดีเด่น โดยมีนายพงษ์ภาณุเศวตรุนทร์

กระทรวงการคลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557 ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557 แก่กองทุนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีดีเด่น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3,4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ภาพข่าว: รมว.คลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 กันยายน

โรงงานยาสูบ แถลงข่าวเปิดโครงการนำร่องใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๗

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (GISTDA) กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการนำร่องใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ ภายใต้ชื่อโครงการ

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดงานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 25 ณ ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๗

ฯพณฯ Dr. Muang Muang Thein (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ ฯพณฯ พิษณุ สุวรรณะชฎ (ขวา) เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงการให้การสนับสนุนจัดงานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN

ภาพข่าว: บสย. ร่วมงาน มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๗

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายสุรพลโอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด(เครดิตบูโร) นายพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านเอสเอ็มอี และ นายธฤต

ภาพข่าว: บสย. และหอการค้าไทย หนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๗

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูรประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคธุรกิจ)

ภาพข่าว: กรมศุลกากรเปิดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง จำนวน 236 คัน ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีเปิดงานประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง จำนวน 236 คันซึ่งคาดว่าจะนำรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ณบริเวณลานจอดรถยนต์หน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 1กันยายน

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดงานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 25 ณ หุ้น—๒ ก.ย. ๕๗

ฯพณฯ Dr. Muang Muang Thein (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ ฯพณฯ พิษณุ สุวรรณะชฎ (ขวา) เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงการให้การสนับสนุนจัดงานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4(ภาคตะวันตกและภาคใต้) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ้นส่งเสริมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคให้มี

กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้ ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ 22 จังหวัด

กรมธนารักษ์เข้าร่วมงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 32 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไลฟ์สไตล์—๒๙ ส.ค. ๕๗

กรมธนารักษ์จะนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก รวมทั้งผลิตภัณฑ์เหรียญต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและนักสะสมเหรียญออกจำหน่ายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 32 อาทิ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส 100 ปี