ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๓:๒๕ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: การประชุมทวิภาคี ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรกัมพูชา ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมทวิภาคี ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรกัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารีหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้ประชุมหารือกับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการสำคัญของรัฐบาล

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ ได้ประชุมหารือกับนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการสำคัญของรัฐบาล

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์

สรรพสามิตปรับขึ้นค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรตหวังลดนักสูบหน้าใหม่ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงปรับขึ้นค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรต ทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐ นายสมชาย

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพข่าว: โฆษก ก.คลัง แถลงข่าวผลการประชุม ครม. ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ในประเด็น 1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) หุ้น—๑๐ ก.พ. ๕๙

ด้วยกระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) ของประเทศใน 4 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น 2) การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)

มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

ด้วยกระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) ของประเทศใน 4 ประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น 2) การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

กระทรวงการคลัง โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)วงเงิน 15,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม และนายเอกนิติ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับและหารือกับ DEA Regional Director, United States Enforcement ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr.Jesse Fong, DEA Regional Director, United States Enforcement Administration (DEA) Southeast Asia และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่มีกันมายาวนาน

โรงงานยาสูบ ชี้แจงกระบวนการรับซื้อใบยาสูบ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ จัดแถลงข่าวชี้แจงประเด็นการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูกาลเพาะปลูก 2557/2558 และกระบวนการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมหารือผลความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาสะพ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือผลความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาสะพานปลาโดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 302

ภาพข่าว: ผู้แทนคณะกรรมการแห่งราชสำนักสวาซิแลนด์ เยือนสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๙

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำ ฯพณฯ มาร์ติน ดลามีนี ประธานกรรมการแห่งราชสำนักสวาซิแลนด์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศสวาซิแลนด์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ภาพข่าว: รองนายกฯ พร้อม รมว.คลัง และคณะ เยือนประเทศอิหร่านอย่างเป็นทางการ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ คณะผู้แทนจากภาคเอกชน และธนาคารแห่งประเทศไทย เดินทางเยือนประเทศอิหร่านอย่างเป็นทางการ โดยร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเศรษฐกิจไทย-อิหร่าน

การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) หุ้น—๕ ก.พ. ๕๙

การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ "แนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion and Policy)" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก 2 ท่าน คือ Mr. Xavier Forneris, Senior Investment Policy Officer, Trade and

การสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 (2016 The Year of Investment Seminar) หุ้น—๕ ก.พ. ๕๙

กระทรวงการคลังได้จัดการสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของมาตรการและนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนให้ปี 2559 เป็นปีทองแห่งการลงทุนของประเทศไทย

ภาพข่าว: การตรวจราชการพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ท้องที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 เมื่อวันที่ 2

ภาพข่าว: พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือสำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า หุ้น—๔ ก.พ. ๕๙

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management

พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำปร Stcoks—๔ ก.พ. ๕๙

สำหรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to SupportFinancial

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายประสิทธิ์ สืบชนะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

สบน. - พิธีแถลงข่าวการรับความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย General—๔ ก.พ. ๕๙

โครงการ Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin และความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการ Strengthening Specialized and Semi-formal Financial Institutions to Support Financial Inclusion วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพข่าว: การประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในโอกาสการจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อลดการเกิดภาษีมูลค่าเพิ่มนอกระบบ (VAT GAP)ระหว่างวันที่ 20

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 3

ภาพข่าว: หลักสูตร TEPCoT จัดงาน Dinner Talk สองแพร่งเศรษฐกิจ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

?หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 1-8 จัดงาน Dinner Talk "สองแพร่งเศรษฐกิจ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย" โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง