ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๓:๒๐ น.

กระทรวงการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลัง”

ภาพข่าว: พิธีมอบใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance หุ้น—๒๔ เม.ย. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัทเงินสดทันใจ จำกัด 2.บริษัทไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด 3.บริษัทแมคคาเล

ผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังรอบ 6 เดือน คลังมั่นใจ แจงผลงาน 6 เดือน ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลงานของกระทรวงการคลังในรอบ 6 เดือนว่า รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย อัตรา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 6 เดือนแรกติดลบ ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว นอกจากนั้น เป็นเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาละเลยการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่มักใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและประชานิยมที่ทำให้เกิดภาระทางการคลังมากมาย แต่ไม่ช่วยให้ประเทศก้าวข้ามกับดักทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า Middle Income Trap ได้

ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงที่รับผิดชอบการบริหารการเงิน การคลังของประเทศ ได้มีส่วนกำหนดและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญๆ หลายประการ เพื่อช่วยเร่งรัดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อความแข็งแกร่งในอนาคตของประเทศ

ในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลายขึ้น มีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ชัดเจน แต่ยังคงเปราะบางอยู่ โดยอัตราการขยายตัวในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ครึ่งหลังของปี 2557) มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 1.4 ต่อปี (เปรียบเทียบกับครึ่งแรกของปี 2557 ที่หดตัวที่ร้อยละ -0.02 ต่อปี) และการขยายตัวด้านต่างๆ ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ดี ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเปราะบาง ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของประเทศไทยยังคงชะลอตัว ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องมีบทบาทสำค

พิธีมอบใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance หุ้น—๒๓ เม.ย. ๕๘

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดทำมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขอ

ภาพข่าว: แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังในรอบ 6 เดือน ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังในรอบ 6 เดือน

ภาพข่าว: คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลังเข้าตรวจเยี่ยมกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๘

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับและรับฟังการเข้าตรวจเยี่ยมกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2558 จากนายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกสรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งกรมการท่องเที่ยวมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังนั้น

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนั หุ้น—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 28 กุมภาพันธ์

โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: หุ้น—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน :

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 เมษายน

ภาพข่าว: การประชุมอนุกรรมการดำเนินการจัดเตรียมการประชุม คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุม คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 เมษายน

ธพว.เปิดคัดเลือกทรัสตีกองทุนร่วมลงทุน SMEs กองแรก เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs หุ้น—๒๐ เม.ย. ๕๘

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธพว. และหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนดังกล่าว โดยมี

มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๘

จากการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเยี่ยมเยืยนและสอบถามสภาพการดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึงการศึกษาการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านที่แข็งแรงและอ่อนแอ ทำให้กระทรวงการคลังเล็งเห็นว่า กองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน 79,255 แห่ง

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558 ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า “ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 973,952 ล้านบาท ใกล้เคียงกับประมาณการตามเอกสารงบประมาณ

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.สกลนคร ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: บสย.ร่วมสมทบทุน ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มอบเงินสนับสนุนร่วมสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักปลัดกระทรวงการคลัง (สป. กค.) แก่นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: รมว.คลังให้สัมภาษณ์พิเศษในประเด็นสถานการณ์การหนี้ครัวเรือนไทย ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชนในประเด็นสถานการณ์การหนี้ครัวเรือนไทย ซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาส 4 ปี 2557 มีจำนวน 10.4 ล้านล้านบาท หรือมีสัดส่วน 85% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 6-7

ภาพข่าว: รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สป.กค ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.มุกดาหาร ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: พิธีทำบุญกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการใน จ.นครพนม ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายวัลลภ หนุนพระเดช นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร นำข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

การแอบอ้างให้โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หุ้น—๙ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการรับสมัครสมาชิกและรับฝากเงินออมของสมาชิก กอช.

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ว่า กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

การแอบอ้างให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อ Nano-Finance หุ้น—๙ เม.ย. ๕๘

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏว่ามีผู้แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ Nano-Finance)

ภาพข่าว: พิธีจุดเทียนชัยถวายพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 2

ภาพข่าว: พิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่

ภาพข่าว: มิตซูบิชิร่วมงานเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ Eco Sticker ยานยนต์—๙ เม.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ มร. มิสึโนะริ คิตาโอ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 1 จากซ้าย) นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ( ที่

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 3/2558 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ