ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๕๘ น.

กรรมการสหกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรรมการสหกรณ์”

ภาพข่าว: แสดงความยินดีครบรอบ 41 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์สวนยาง จำกัด ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๒

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์สวนยาง จำกัด ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 41 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 2,757 คน ทุนดำเนินงาน

ภาพข่าว: เปิดการอบรมความรู้การเงินการบัญชีและการบริหารงานให้กับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ หุ้น—๖ ก.พ. ๖๒

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

ภาพข่าว: นำนักเรียนเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา ทั่วไป—๔ ก.พ. ๖๒

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำนักเรียนซึ่งเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 170 คน เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด เพื่อเปิดโลกทัศน์

ภาพข่าว: นำนักเรียนในกทม.ดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๒

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 11

ภาพข่าว: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข่าวโพดสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๖๒

นายทรงยศ ไชยมงคล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายผิณ ถือแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดของนายทองอยู่ ดีคำ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 นำนักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ ตามพระราชดำริฯ หุ้น—๑๘ ม.ค. ๖๒

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 11

ภาพข่าว: มอบสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกผู้ประสบภัยจากพายุ "ปาบึก"

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ JA Tokyo-Musashi ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๑

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ประจำกรุงโตเกียว เข้าพบ Mr..Sudou Masatoshi ประธานกรรมการสหกรณ์ JA Tokyo-Musashi

ภาพข่าว: สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง วางใจเอ็มเอฟซีให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล หุ้น—๒๒ มิ.ย. ๖๑

นายนิพัทธ์ เหลืองดำรงค์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ และดร.เฉลิมพล ดุลยสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด (สอฟ.) และนางสาวประภา ปูรณโชติ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: เปิดอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์ ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๑

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 1,2 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "บทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์รวมทั้งเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดสัมมนาบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์ ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๑

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดสัมมนาบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่การบริหารงานสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดสัมมนาบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้

หนองโพฯ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลผู้บริหาร พนักงาน และเกษตรกรโคนมทั่วประเทศ บันเทิง—๑๖ ต.ค. ๖๐

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำโดย นายสุบิน ป้อมโอชา ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) รวมพลคณะผู้บริหาร และพนักงานกว่า 400 ชีวิต จัดแถวทำพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ

ทีวีไกด์: หลงรักยิ้ม แดเนียล พา ผู้บริหารหนองโพ โยนโบลิ่งกลางป่าชายเลน บันเทิง—๓๑ ส.ค. ๖๐

ท่องเที่ยวไทยสายใยชุมชน ชวนสัมผัสความมหัศจรรย์ป่าชายเลนกินได้ กับฝรั่งยิ้มกว้าง แดเนียล เฟรเซอร์ จูงมือ คุณสุบิน ป้อมโอชา ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และ คุณอาคม ชูฟ้า เลขานุการ ออกเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชวนอมยิ้ม ที่

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์ประมงในจังหวัดปัตตานี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแปลงใหญ่ประมงประชารั ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๖๐

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี ผู้แทนชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานต่าง ๆ

สหกรณ์ จ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็งรุ่นที่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สหกรณ์ จ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็ง"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมฉัตรบดินทร์ โรงแรมราชาบุรี. อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก

ภาพข่าว: #ETE ส่งมอบโซล่าร์ฟาร์ม สหกรณ์วัฒนานคร จ.สระแก้ว พลังงาน—๒๓ พ.ค. ๖๐

นายรชต ยอดบางเตย (ที่3จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE พร้อมด้วย นายบุญเรือง สีขาม (ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด จังหวัดสระแก้ว และนายต๊อกยูน คิม

ภาพข่าว: หนองโพเปิดตัวโครงการ หนองโพ 45 ปี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นมดี..ได้ใจพร้อมแผนการตลาดปี สินค้า—๕ เม.ย. ๖๐

คุณธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมหนองโพ (ที่ 4 จากซ้าย) แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจ และแผนการตลาดในปี 2560 พร้อมทั้ง เปิดตัว "โครงการหนองโพ...นมดีได้ใจ"

หนองโพประกาศเดินหน้ารุกตลาดปี 60 พร้อมเปิดตัวโครงการ หนองโพ 45 ปี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้า—๕ เม.ย. ๖๐

คุณธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมหนองโพ เปิดเผยว่า ปัจจุบันหนองโพมียอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากนมยูเอชทีทั้งในส่วนของนมพาณิชย์และนมโรงเรียน

ภาพข่าว: เปิดตัวแคมเปญ หนองโพ...The HERO ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๖๐

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ครบรอบ 45 ปี เปิดตัวแคมเปญใหญ่ "หนองโพ The HERO" โดยคุณธนพล วงศ์วัฒนสิทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ที่หกจากซ้ายแถวหน้า) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยคุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร

ภาพข่าว: SOLAR พร้อมผู้นำสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ยินดีร่วมมือสร้างโรงไฟฟ้า 7 MW พลังงาน—๑๕ ธ.ค. ๕๙

คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอัครเดช โรจน์เมธา กรรมการ บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) ถ่ายภาพร่วมกับคุณธนัชพร หนูแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ กองทุนสวนยางบางสะพาน คุณปรีชา ศรีใหม่ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมบางสะพานและสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 หน่วยงาน

ชสอ. ร่วมกับ สอ.ครูเชียงใหม่ จก. จัดกิจกรรม CSR สร้างอาคารพักนอนให้แก่นักเรียนชาวเขา ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๙

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ และ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา กรรมการดำเนินการ และนายธนู มีสัตย์ กรรมการดำเนินการ ชสอ. และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารหอพักนอนนักเรียนบ้านไกล

กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งเข้มตรวจการสหกรณ์ เตรียมทบทวนระเบียบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้ทำงานใกล้ชิดสหก ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๙

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยเตรียมทบทวนระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีบทบาทในการกำกับดูแลและเข้าร่วมประชุมกับกรรมการสหกรณ์และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทำหน้าที่ตรวจการสหกรณ์อย่างเข้มข้น

ภาพข่าว: CGS จัดอบรมสัมมนาและให้ความรู้แก่ ข้าราชการสังกัด สตช. หุ้น—๓๐ พ.ค. ๕๙

"บล. คันทรี่ กรุ๊ป จัดอบรมสัมมนาและให้ความรู้แก่ ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในหัวข้อ สัมมนา "ลงทุนหุ้นออนไลน์ง่ายแค่คลิก" โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รุกคืบ พัฒนาขบวนการสหกรณ์ จัดตั้งสถาบันพัฒนากรรมการสหกรณ์ ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๕๙

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยในระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง" รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมไมด้า โฮเต็ล ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันก่อนว่า

ภาพข่าว: สหประกันชีวิตมอบสินไหม สอ.รพ.ระนอง ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวชัชฎาภรณ์ แดงหนองหิน พนักงานประสานงานธุรกิจ มอบสินไหมทดแทนให้แก่นายแพทย์ นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล (สอ.รพ.)ระนอง จำกัด ผู้รับผลประโยชน์ของนางธนิกานต์ สุขประวิทย์ ผู้จัดการสหกรณ์

ภาพข่าว: อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๘

โอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558 แก่ สุรเดช เธียไพรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด โดยเกียรติบัตรนี้มอบให้เพื่อแสดงว่า

ภาพข่าว: สหประกันชีวิตมอบกรมธรรม์ สอ.กรมป่าไม้ ทั่วไป—๑ ต.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต คุ้มครองสินเชื่อให้แก่ นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ป่าไม้ จำกัด

ภาพข่าว: แถลงข่าวสนับสนุนการต่ออายุสิทธิพิเศษในการจำหน่ายนมโรงเรียน ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๘

นายอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด, นพ.วัชรินทร์ เอกประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตรประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด, นายตระการศักดิ์ ประสาร ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด, นายวัลลภ รุ่งเรือง

ภาพข่าว: KTAMบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย หุ้น—๓ ส.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่1 ขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก (ที่ 2 ขวา) ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

ภาพข่าว: สหประกันชีวิต มอบสินไหม สอ.ตำรวจแห่งชาติ ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยพลตำรวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริหาร มอบสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5 ราย ด้วยทุนประกัน 500,000 บาท ให้แก่ พลตำรวจตรีธงชัย โตงาม รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดยมีที่ปรึกษา