ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๖:๔๓ น.

กรมวิทยาศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมวิทยาศาสตร์”

บทบาท วศ. ในเวที ASEAN FOOD TESTING LABORATORY เสริมศักยภาพห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นายชินวัฒน์ ทองชัช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคณะเข้าร่วมการประชุม ASEAN FOOD TESTING LABORATORY ครั้งที่ 15 ในฐานะห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory for Food Contact

วศ.เสริมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ด้านการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร" มีระยะเวลาการอบรม 2 วัน วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 38 คน เครื่องแก้ววัดปริมาตร

วศ.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว ช่วยวิสาหกิจชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๖๒

19 พฤศจิกายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กลุ่มงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม แหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญ เพื่อสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี ยกระดับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการไทย ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี มุ่งเน้นให้ทราบถึงความสำคัญของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี และวิธีดำเนินการ โดยมีหัวข้อการอบรมได้แก่ 1.หลักการและความจำเป็นของ Method Validation 2.การศึกษา Key parameters

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ นำ 2ผลงานวิชาการเด่นเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการจับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๒

นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการและเจ้าหน้าที่ บร. ให้การต้อนรับ ผศ.พ.ต.ท.ดร. ธิติ มหาเจริญ และผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารหอสมุดฯ โดยพ.ต.ต.

ภาพข่าว: วศ. เสริมองค์ความรู้การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๖๒

นางวรรณี อู่ไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด จำนวน 10 คน ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ด้านอาหาร

องค์การระหว่างประเทศฯ ให้การยอมรับร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบ ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานการลงนามยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาตร์บริการ มุ่งลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๒

30-31 ตุลาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยเปิดฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

กรมวิทยาศาตร์บริการ เร่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการของไทยตามมาตรฐานสาก ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๒

28-29 ตุลาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เร่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการของไทยตามมาตรฐานสากล โดยเปิดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017 มุ่งเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน

กรมวิทยาศาตร์บริการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายในงาน Khonkaen Smart City MICE City Expo 2019 ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานKhonkaen Smart City & MICE City Expo 2019 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา

ผู้บริโภคพืชผักขนลุก!!!! กินยาพิษตายผ่อนส่ง!!!! กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุขภาพ—๒๑ ต.ค. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด และที่ผ่านมากรมมีการประสานงานกับเครือข่ายหลายแห่ง เพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร เช่น Thai-PAN

ภาพข่าว: วศ.ความร่วมมือ ไทย-อินเดีย ยกระดับระบบการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อสนับสนุนสินค้าส่งออก ทั่วไป—๘ ต.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ 29กันยายน ถีง วันที่2 ตุลาคม 2562 ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะร่วมประชุมประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง หน่วยรับรองระบบงานไทย BLA-DSS, Thailand กับ NABL, India ใน Quality

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ห้องปฎิบัติการเจียไต๋ คว้าใบรับรอง ISO/IEC 17025: 2005 ปฏิทินข่าว—๗ ต.ค. ๖๒

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจการเกษตรครบวงจรของประเทศไทย ร่วมในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดพร้อมนำเครื่องกรองน้ำดื่มมอบชุมชน ทั่วไป—๗ ต.ค. ๖๒

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจำลอง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพขนาดใหญ่ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะประชุมเจรจาความร่วมมือและเข้าเยี่ยมชม Industrial Technology Research Institute ประเทศใต้หวัน ดร. ลดา กล่าวว่า

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สำหรับเยาวชนและประชาชน ในจังหวัดสระแก้ว นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน"

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสริมงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ปฏิทินข่าว—๑๑ ก.ย. ๖๒

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

กรมวิทยาศาสตร์บริการมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับ 14 หน่วยงาน ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นางพจมาน ท่าจีน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดตัวงานบริการทดสอบใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 หนุนผู้ประกอบการ ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๖๒

วันที่ 9 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวงานบริการใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง

วศ.นำ 3 เทคโนโลยีอาหารตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทยและพร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน ทั่วไป—๖ ก.ย. ๖๒

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรม 360 องศา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สวพ. กองทัพบก ตั้งเป้านำงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วไป—๖ ก.ย. ๖๒

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับพลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เพื่อร่วมกันส่งเสริมการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๒

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน" เป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติจากนายวารินทร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร เป้าหมายพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม

กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๖๒

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง "สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร" เป้าหมายให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

วศ. นำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๖๒

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานลงพื้นที่ติดตามการนำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs

วศ. เปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017 และ ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๖๒

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017" และ เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงษ์สุวรรณ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้ การพัฒนาความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีตามมาตรฐานสากล ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๖๒

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีตามมาตรฐานสากล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 ณ มรภ. นครราชสีมา ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งจัดนิทรรศการภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ